Přeskočit na obsah


Druhová ochrana a výjimky dle § 56

Druhová ochrana a výjimky dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vybraným, vzácným nebo vědecky a kulturně významným druhům rostlin a živočichů poskytuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zvláštní ochranu. Stanoveny jsou tzv. základní ochranné podmínky zahrnující zákazy určitých aktivit, které by mohly představovat ohrožení pro tyto druhy – samostatně pro rostliny (§ 49 zákona) a pro živočichy (§ 50 zákona). Zákon však zároveň stanovuje podmínky pro případné povolení výjimky (§ 56 zákona). Výjimku povoluje orgán ochran přírody v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Podle míry ohrožení jsou stanoveny tři kategorie ochrany zvláště chráněných druhů, a to druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně jejich rozdělení do kategorií ochrany je uveden v příloze II (rostliny) a III (živočichové) vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Přísnější ochranu požívají ty zvláště chráněné, druhy, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (např. zvonek český, hořeček český, svízel sudetský, vranka obecná, netopýr pobřežní, tetřívek obecný, chřástal polní a další). Vlastní přehled evropsky významných druhů vyskytujících se na území ČR je (spolu dalšími údaji) uveden ve vyhlášce č. 166/2005 Sb., v platném znění. U těchto druhů lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Vzhledem k tomu, že výjimkou se povolují činnosti zákonem zakázané, leží důkazní břemeno na žadateli o výjimku. Proto je v zájmu žadatele, aby předložil veškerý důkazní materiál, kterým prokáže splnění zákonných podmínek.

Formulář žádosti ke stažení zde (doc 123 kB)

Výňatek ze zákona o ochraně přírody a krajiny :

§ 49 odst. 1 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin:
Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

§ 50 odst. 1 a 2 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů:
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

§ 56 odst. 2 - důvody pro povolení výjimky u zvláště chráněných druhů, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenstev („naturové druhy“)
Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze povolit

a) v zájmu v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,
c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí
d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,
e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.Skrýt nabídku