Přeskočit na obsah


Hodnocení vlivu dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Natura 2000

Správa KRNAP vydává stanoviska k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významnou lokalitu Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše, které se nacházejí na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Tato stanoviska se vydávají pouze na základě podané žádosti nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Hodnocení se vztahuje na jakékoliv koncepce nebo záměry, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými výrazně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti (§ 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – dále jen „zákon“). Postup hodnocení je stanoven v § 45i zákona.

Žádost o posouzení vlivu záměru nebo koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti (území Natura 2000) musí obsahovat:

  • označení žadatele dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění),
  • popis projektu nebo projektovou dokumentaci, na základě které je možno provést vyhodnocení vlivu záměru (důležitý je zejména situační zákres).

Formulář žádosti ke stažení zde (doc 117 kB).

Jestliže Správa KRNAP svým stanoviskem významný vliv podle § 45i odst. 1 zákona nevyloučí, stává se záměr předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Toto posouzení (EIA) již neprovádí Správa KRNAP (ta je v procesu EIA pouze dotčeným orgánem), ale krajské úřady či MŽP – podle typu záměru či koncepce (viz blíže zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění).

Proces začíná předložením oznámení (dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.) příslušnému úřadu (krajský úřad nebo MŽP). Oznámení záměrů, u kterých nebyl vyloučen významný vliv dle § 45i odst. 1 zákona, mohou vypracovat pouze osoby, které jsou držiteli autorizace. Jejich seznam je zveřejněn na stránkách MŽP ČR:
http://www.mzp.cz/cz/seznam_autorizovanych_osob.
 Skrýt nabídku