Přeskočit na obsah


Horská prameniště

Vlhkomilná vegetace v okolí pramenišť a potoků, zejména na svazích ledovcových karů. Je závislá na stálém zdroji chladné, proudící a dobře okysličené vody.

Význačné druhy rostlin: hojné mechy a játrovky, např. vlahovka prameništní (Philonotis fontana) a řazená (Philonotis seriata), bezkřídlatka kostrbatá (Dichodontium palustre), hrubožebrec proměnlivý (Palustriella commutata), z cévnatých rostlin česnek sibiřský (Allium sibiricum), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), violka dvoukvětá (Viola biflora), lepnice alpská (Bartsia alpina), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), vrbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifolium), nicí (Epilobium nutans) a žabincolistá (Epilobium alsinifolium), zdrojovka potoční (Montia hallii), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium).

Význačné druhy živočichů: ploštěnka horská (Crenobia alpina) a ušatá (Polycelis felina), sekáč klepítník členěný (Ischyropsalis hellwigi), jepice bystřinná (Epeorus assimilis) a horská (Ameletus inopinatus), pošvatka sudetská (Isoperla sudetica), rejsec vodní (Neomys fodiens).
 Skrýt nabídku