Přeskočit na obsah


Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004533

Popis projektu:

V Krkonošském národním parku je vysoká koncentrace krasových jevů (především jeskyně, ponory, krasové kanály a drobné dutiny) vázaných na malá tělesa karbonátů. Doposud však tyto jevy nebyly zkoumány komplexně, ale byly zaměřeny vždy na určitý problém. Předkládaný projekt má na základě opatření Plánu péče o KRNAP a jeho OP 2010 - 2020 za úkol provést inventarizaci a dokumentaci jeskyní a drobných krasových a pseudokrasových tvarů.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022

Celkové náklady projektu činí 19 673 748 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku