Přeskočit na obsah


Jednací řád Rady KRNAP

Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa), jako orgán ochrany
přírody a krajiny národního parku, zřizuje dle ustanovení § 20 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), Radu
Krkonošského národního parku (dále jen Rada). Činnost a řádné funkce Rady
zajišťuje tento jednací řád.


Jednací řád


ČI. 1
Úvodní ustanovení


Jednací řád Rady upravuje organizačně - technické zabezpečení jednání,
způsob usnášení se a způsob kontroly plnění usnesení Rady a jejích orgánů.


ČI. 2
Příprava jednání Rady


Jednání všech orgánů Rady, tj. sekcí, pléna i předsednictva svolává Správa
nejméně 21 dní před dnem konání. Ta prostřednictvím tajemníka Rady tiskne
a rozesílá písemné podkladové materiály, navrhuje program a určuje místo a čas
jednání.
Jednání pléna svolává Správa vždy v případě, požádá-li o to nejméně jedna
třetina členů Rady, jinak v souladu s ČI. 4 „Organizačního řádu" zpravidla v období
června příslušného roku.


ČI. 3
Jednání sekcí


Jednací řád Rady se přiměřeně vztahuje na jednání sekcí.


ČI. 4
Jednání pléna Rady


K jednání pléna Rady jsou pozváni všichni členové Rady, tj. členové obou
sekcí. Jednání řídí předseda Rady nebo Radou určený člen předsednictva.
Předsednictvo Rady může pozvat hosty.
Úvodem jednání předsedající konstatuje počet přítomných členů Rady, určí
zapisovatele a ověřovatele zápisu, nechá schválit návrhovou komisi a navržený
program.
V pracovní části se projednají kontrolní zprávy, podkladové materiály,
organizační záležitosti a návrhy pléna.
Členové Rady i hosté se přihlašují do rozpravy písemně nebo zvednutím ruky.


ČI. 5
Hlasování a přijímání dokumentů


Plénum Rady je usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň 1/2 všech členů
Rady. Hlasování se provádí aklamací a plénum se usnáší nadpoloviční většinou
přítomných členů.
Hlasování je vyloučeno v případech, kdy předběžná stanoviska obou sekcí
k danému problému jsou protichůdná (zákaz majorizace) a kdy nedošlo k dohodě na
předsednictvu Rady. V takovém případě je v zápisu (usnesení) tato skutečnost
výslovně uvedena s tím, že věc vyžaduje svolání mimořádného pléna Rady.
Způsob dojednání návrhu tří významných dokumentů, tj. zón národního parku,
návštěvního řádu parku a plánu péče o národní park s částí Rady, jakož i postup Rady
v případě přetrvávajícího rozporu, upravuje zákon.
Zápis o průběhu jednání pléna podepisuje zapisovatel, předsedající a ověřovatel
zápisu. Usnesení je součástí zápisu. Zápis se vyhotovuje a rozesílá členům
Rady do 14 dnů po jednání pléna.


ČI. 6
Realizace usnesení a jeho kontrola


Realizaci usnesení zajišťují určené orgány Rady či její členové. O plnění usnesení
podají kontrolní zprávu na následujícím jednání pléna.


Tento organizační a jednací řád Rady nabyl účinnosti dne 24.9.2010
Ředitel Správy KRNAP                                                            Úřadující předseda RadySkrýt nabídku