Přeskočit na obsah


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

Dřevina rostoucí mimo les je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin) nebo ochrana podle zvláštních předpisů (např. zákona o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech, zákon o ochraně práv k odrůdám apod.).

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi pozemku, na kterém roste, bez ohledu na to, kdo ji sázel). Pouze při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Poškození dřevin či jejich pokácení bez povolení je přestupkem či správním deliktem, za které lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč (za skupinu dřevin až 100.000,- Kč), fyzické osobě podnikající či právnické osobě pokutu do výše 1.000.000,- Kč.

Kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
 

1. Kdy není třeba povolení?

a. při kácení z pěstebních důvodů (při obnově porostů, při výchovné probírce), ze zdravotních důvodů, při údržbě břehových porostů (při správě vodních toků), k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy (při provozování těchto soustav)
nutno oznámit 15 dní předem
b. při „havarijním“ kácení (při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu),
nutno oznámit 15 dnů po pokácení (oznamuje ten, kdo kácení provedl)
c. pokud má strom obvod kmene ve výčetní výšce (tj. ve výšce 130 cm nad zemí) menší než 80 cm nebo pokud plocha keřových porostů nepřesahuje 40 m2, nejedná-li se významný krajinný prvek nebo strom, který je součástí stromořadí
– bez oznamování
d. při kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
bez oznamování
e. při kácení dřevin rostoucích na plantážích (plantáž = pozemek takto registrovaný v katastru nemovitostí)
bez oznamování
 

pozn.:
– oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost (viz vyhláška č. 189/20013 Sb., níže), navíc musí obsahovat v případě havarijního kácení doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (viz bod č. 3.)
– oznámení se zašle orgánu ochrany přírody (viz bod č. 4.)


Orgánem ochrany přírody na území KRNAP a jeho ochranného pásma je Správa KRNAP (odbor státní správy), Dobrovského 3, Vrchlabí.


2. Jak a kde žádat o povolení?

Formulář k žádosti ke kácení nebo oznámení o pokácení získáte:
– na odboru státní správy Správy KRNAP (Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí)
Ke stažení:


3. Co musí žádost obsahovat?

Žádost může být samozřejmě uplatněna písemně i bez použití formuláře (viz bod č. 2.), musí však obsahovat:

u fyzické osoby:
jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, vč. PSČ,

u právnické osoby:
název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování,

u fyzické osoby s podnikatelskou činností:
jméno a příjmení (případně další název), IČ, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování,

u všech:
podpis (v případě podání e-mailem nebo do datové schránky musí být dokument opatřen elektronickým podpisem),

a dále:

  • číslo parcely a katastrální území,
  • počet a druh dřevin ke kácení,
  • obvod kmene dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí (popř. velikost plochy keřů v m2),
  • zdůvodnění žádosti,
  • doložení vlastnického práva, nelze-li aktuálně ověřit v katastru nemovitostí, popř. nájemního či uživatelského vztahu, případně písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem přímo vlastník,
  • stručný popis umístění dřevin, situační nákres v příloze.

4. Kam žádost nebo oznámení (viz bod č. 1.) zaslat?

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma – na Správu KRNAP


5. Jakým způsobem lze podat žádost?

a. osobně na podatelnu Správy KRNAP
b. poštou
c. e-mailem s elektronickým podpisem
d. e-mailem bez elektronického podpisu, faxem, apod. – tyto žádosti je nutno do 5 dnů potvrdit způsobem uvedeným v bodě 5a., 5b. nebo 5c.
e. do datové schránky, IDS: ssxrbr7


6. Kolik zaplatíte?

Nic, vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les nepodléhá správnímu poplatku. Zpoplatněno může být pouze místní šetření, pokud bude svoláno v souladu se správním řádem.


7. Za jakých podmínek a kdy můžete kácet?

Kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se provádí zejména v období vegetačního klidu (cca od 15. října do 15. dubna), pro lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin je však vhodné žádost uplatnit již v době vegetace.


8. Co dělat, když máte obavy ze stromů, které nerostou na Vašem pozemku?

Vždy je nutné nejdříve se domluvit s vlastníkem stromu, orgán ochrany přírody nemůže nikomu přikázat pokácení dřeviny.
Péče o strom je povinností vlastníka.


Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les jsou upraveny právními normami, jejichž části, týkající se řešení problematiky, přetiskujeme:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

§ 7

Ochrana dřevin

(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.5)

(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

§ 8

Povolení ke kácení dřevin

(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem6a).

(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

§ 9

Náhradní výsadba a odvody

(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.

(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky.7) Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.

(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.8)
____________________
5) Zákon č. 61/1964 Sb.
Vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu č. 61/1964 Sb.
Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.
6) § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
6a) § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 175/2002 Sb.
6b) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
8) § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

 

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

(novelizována vyhláškou č. 222/2014 Sb.)

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA DŘEVIN A POV OLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,

c) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin3).

§ 2

Nedovolené zásahy do dřevin

(1) Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.

§ 3

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

§ 4

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin

(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav5),

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení a

e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

§ 5

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny

§ 6

Ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 175/2006 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb., vyhlášky č. 96/2007 Sb., vyhlášky č. 141/2007 Sb., vyhlášky č. 267/2007 Sb., vyhlášky č. 60/2008 Sb., vyhlášky č. 75/2008 Sb., vyhlášky č. 30/2009 Sb., vyhlášky č. 262/2009 Sb., vyhlášky č. 189/2010 Sb., vyhlášky č. 17/2011 Sb. a vyhlášky č. 393/2012 Sb., se § 8 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2013.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


3) Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

4) § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

5) § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 3 písm. g), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Skrýt nabídku