Přeskočit na obsah


Klečové porosty a smilkové trávníky

Prostorově pestrá mozaika klečových porostů a travnaté tundry nad alpínskou hranicí lesa, zejména na obou náhorních plošinách (Bílá, Čertova, Pančavská a Labská louka). Travnatá tundra má vysokou přírodovědnou hodnotu, neboť pokrývá území s výraznou mrazovou modelací reliéfu. Dominující travinou je smilka tuhá (Nardus stricta) a původní krkonošská dřevina borovice horská (Pinus mugo) (kleč, kosodřevina). Smilkové louky, obrazně označované jako „hercynská poušť“, jsou převážně přirozeného původu, místy však i druhotně pokrývají plochy po vysekané a vypálené kleči z období budního hospodářství.

Význačné druhy rostlin: smilka tuhá (Nardus stricta), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), bika sudetská (Luzula sudetica), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii), koniklec alpínský bílý (Pulsatilla alpina subsp. austriaca), mochna zlatá (Potentilla aurea), kuklík horský (Geum montanum), zlatobýl obecný alpínský (Solidago vulgaris subsp. minuta).

Význačné druhy živočichů: slíďák chladnomilný (Pardosa saltuaria), mandelinka lišejníková (Chrysolina lichenis), huňatec alpský (Glacies alpinata), okáč horský (Erebia epiphron) (byl v Krkonoších vysazen), pěvuška modrá (Prunella modularis), linduška luční (Anthus pratensis), skřivan polní (Alauda arvensis), kos horský (Turdus torquatus), norník rudý (Clethrionomys glareolus), rejsek obecný (Sorex araneus).
 Skrýt nabídku