Přeskočit na obsah


Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného pásma (2003 - 2005)

Ing. arch. Jitka Brychtová, Ing. Josef Krause
2003
2005

Slovo úvodem...

 

Vážený uživateli, dostává se Vám do rukou studie Vyhodnocení krajinného rázu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

Cílem tohoto materiálu je co nejobjektivnější zhodnocení zachovalosti krajinného rázu Krkonoš a vytvoření podkladového materiálu pro široké využití orgány státní správy, místní samosprávy, projektantů územních plánů obcí, architektů apod. Pracovní verze studie byla zpracovateli projednána se Správou KRNAP, se členy Regionální sekce Rady národního parku a následně předána k připomínkování jednotlivým obcím.

Studie vychází zejména ze zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a z vládního nařízení č. 165 / 1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany.

Citace § 12,odst.1 zákona 114/1992 Sb. :
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“


Citace § 2,odst.1 vládního nařízení 165/1991 Sb. :
„Posláním Krkonošského národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí“.


Studie obsahuje textovou a mapovou část. Textová část je rozdělena na dva dokumenty, mapové přílohy naleznete na mapovém serveru Správy KRNAP (mapy.krnap.cz) v projektu Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného pásma (ing.arch.Jitka Brychtová, ing.Josef Kraus 2003–2005)

Dokumenty ke stažení:


Kontakty:

Ing. arch. Jitka Brychtová
Autorizovaný architekt ČKA
Věšínova 16
100 00 Praha 10
Tel: 605 766 993
E-mail: jitka.brychtova@quick.cz

 

Ing. Tomáš Janata
Oddělení ochrany přírody
Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Tel: 499 456 224
E-mail: tjanata@krnap.czSkrýt nabídku