Přeskočit na obsah


Cíle a záměry, pro které byly lesní hospodářské plány vytvořeny

Hlavní cíle a záměry péče o lesní ekosystémy deklarované v LHP

 • Druhovou, věkovou a prostorovou skladbu přiblížit přirozenému stavu modifikovanému na aktuální podmínky
 • Vytvořit podmínky pro ponechání části území samovolnému vývoji
 • Revize genových zdrojů, zajištění jejich ochrany a využití pro umělou obnovu

Hlavní zásady péče o les

 • podpora a využívání přírodních procesů
 • podpora druhové diverzity a vnitrodruhové variability
 • podpora fenotypové kvality diferencovaně s ohledem na zonaci, na ochranu genových zdrojů a na podporu vnitrodruhové variability
 • výběrný způsob hospodaření
 • ponechávat část mrtvého dřeva (kmeny, větve) v porostech
 • druhovou skladbu v jednotlivých typech lesa upravovat směrem k přirozenému stavu
 • nepoškozovat půdu (zejména pak ve všech podmáčených lokalitách), tedy především používat techniku šetrnou k uvedenému typu prostředí, nebudovat žádné odvodnění v lesních porostech, ani neprohlubovat stávající příkopy, v případě probírek nenechávat ležet odstraněné stromy v podmáčených místech, prameništích apod.
 • ponechávat stromy nebo náletové dřeviny v okolí pramenišť (nepřipustit jejich plné osvětlení)

Obnova

 • přirozená obnova s důslednou individuální, skupinovitou i plošnou podporou jedle a listnatých dřevin diferencovaně s ohledem na stanovištní podmínky
 • podsadby, skupinovité zavádění jedle

Výchova

 • výchova porostů směrem k přírodě blízké druhové a prostorové skladbě

Doporučené formy hospodářských způsobů

 • výběrný – jednotlivě výběrná seč
 • výběrný – skupinovitě výběrná seč
 • maloplošná holá seč a podrostní hospodářský způsob ve výjimečných případech – speciální projekty
   


Skrýt nabídku