Přeskočit na obsah


LIFE CORCONTICA

Evidenční číslo: LIFE 11 NAT CZ 490

Partneři: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
                MŽP

life.krnap.cz     

Popis projektu:

Projekt je významným počinem v péči o evropsky významnou lokalitu Krkonoše v rámci soustavy NATURA 2000 a značnou měrou přispěje k zachování druhové rozmanitosti naší krajiny. Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků.
Snahou projektu je obnovit péči o nejzachovalejší horské louky tak, aby si majitelé pozemků a farmáři vytvořili ke svým nemovitostem vztah a pečovali o ně v navrženém režimu (spásání, kosení, výřez nežádoucích dřevin, odstranění invazivních rostlin).
Bude proveden průzkum na zájmových lokalitách s využitím nejmodernější techniky, díky které bude vytvořen tak zvaný „luční hospodářský plán“, jediný svého druhu v České republice. Tento plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření.

Projekt počítá s pořízením briketovací linky, která usnadní farmářům odbyt biomasy (sena). Bude připravena marketingová studie pro odbyt masa a dalších produktů.
Dalšímu zájmu projektu se může těšit hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze nad Albeřickými lomy.
Druhým významným druhem, na který se projekt zaměřuje je vranka obecná (Cottus gobio). Stav populací vranky ve zdejších vodách stagnuje. Její výskyt limitují mnohé migrační bariéry a změna chemismu vody.

Seznam členů Rady LIFE Corcontica: Příloha č.1 (pdf 40 kB)

Brožura:

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: červen 2012
Ukončení projektu: duben 2018

Celkové náklady na projekt činí 3,588,573 €. Přičemž 75% nákladů hradí EU a zbylých 25% financuje Správa KRNAP a MŽP.

              Skrýt nabídku