Přeskočit na obsah


MaGICLandscapes

Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes

Číslo projektu: No CE897

Popis projektu:

Dlouhodobým cílem ochrany národních parků je podle § 15 zákona 123/2017 Sb., kterým se mění zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národních parků a zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické rozmanitosti, na zbývajícím území národních parků.

Předpokladem pro zachování biologické diverzity a zajištění ekosystémových funkcí je účinná ochrana funkční a harmonické krajiny. Ochrana krajiny musí být pojímána mezioborově a v mezinárodním kontextu. Za mezinárodní ochranu krajiny je považován systém ekologických sítí, soustava reprezentativních, navzájem propojených území se zvýšenou biodiverzitou. V evropském měřítku hovoříme o tzv. zelené infrastruktuře (ZI), její propojenosti, prostupnosti a multifunkčnosti.

Jedním z koncepčních nástrojů ochrany krajiny v Krkonošském národním parku (KRNAP) je vymezení místního, regionálního a nadregionálního systému ekologické stability. Regionální i lokální územní systém ekologické stability (ÚSES) je možné v dnešní podobě na území KRNAP a jeho ochranného pásma (OP) označit za téměř vymezený, nyní se pracuje na detailním projektování lokálních ÚSES. Dalším důležitým krokem je plánované zhodnocení funkčnosti celého systému, včetně vypracování aktualizace obsahující posouzení biologické hodnoty a zpřesnění hranic jak jednotlivých prvků tak celého sytému. Projektové aktivity povedou k posílení ekologické funkce dlouhodobě budovaného systému specifické územní ochrany. Snahou je dosáhnout propojení prvků ÚSES mezi KRNAP a KPN (Karkonoskim Parkiem Narodowym), tzn. zajištění funkce základní kostry ekologické stability pro celé pohoří Krkonoš.

V souvislosti s problematikou územní ochrany je třeba zdůraznit fragmentaci krajiny jako jeden z nejvýznamnějších faktorů, které v současnosti ovlivňují chráněnou i nechráněnou krajinu střední Evropy. K nežádoucí fragmentaci krajiny dochází i v KRNAP, tj. v oblasti, jejímž prvořadým cílem je zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany – celých ekosystémů, biotopů i jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Problematiku fragmentace je třeba řešit nejen ve vztahu k jednotlivým druhům organismů, ale i s ohledem na celá stanoviště, především ta chráněná v rámci soustavy Natura 2000. Zásadním cílem je proto zpracování studie, hodnotící fragmentaci krajiny na území KRNAP, ochranného pásma i nejbližšího okolí.

Správa KRNAP bude úzce spolupracovat se dvěma projektovými partnery, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (www.vukoz.cz), a Karkonoským parkem narodowým (http://kpnmab.pl/).

Realizace projektu:

Tisková zpráva: Krkonoše jsou MaGICLandscapes (doc 260 kB)

Press release (pdf 386 kB)

Tisková zpráva VÚKOZ (doc 404 kB)

Tisková zpráva KPN (pdf 597 kB)

Harmonogram projektu:

Termín zahájení: 1. 7. 2017
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6. 2020

Podpořeno v rámci programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancováno Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF).

Více o projektu naleznete zde: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html

Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes

Project Number: No CE897

Description of project:

The long-term target of the protection of national parks is, pursuant to Section 15 of Act 123/2017 Coll., Amending Act 114/1992 Coll., On Nature and Landscape Protection, the conservation or gradual restoration of natural ecosystems, including ensuring the undisturbed course of natural phenomena in their natural dynamics on the majority of the territory of the national park and the conservation or gradual improvement of the condition of the ecosystems, the existence of which is conditioned by human activities, which are significant in terms of biodiversity in the remaining territory of the national park.

A prerequisite for preserving biodiversity and ensuring ecosystem functions is the effective protection of a functional and harmonious landscape. Landscape protection must be understood in an interdisciplinary and international context. The international protection of the landscape relates to the system of ecological networks; a system of representative, mutually interconnected areas with increased biodiversity. On a European scale, we talk about Green Infrastructure (GI), its connectivity, permeability and multifunctionality.

One of the conceptual tools for landscape protection in the Krkonoše National Park (KRNAP) is the definition of a local, regional and supraregional system of ecological stability. The regional and local territorial system of ecological stability (TSES) can be described as almost completely defined on the territory of KRNAP and its buffer zone (OP). Now we are working on the detailed design of local TSES. Another important step is the planned assessment of the functionality of the entire system, including the development of an update containing a biological value assessment and a refinement of the boundaries of both the individual elements and the whole system. Project activities will lead to the strengthening of the ecological function of the system of specific territorial protection, which has been built up in the long-term. The aim is to achieve the interconnection of the TSES elements between KRNAP and KPN (Karkonoski Park Narodowy), i.e. to ensure the basic framework of ecological stability for the entire Krkonoše Mountains.

In connection with the issue of territorial protection it is necessary to emphasize the fragmentation of the landscape as one of the most important factors, which currently affect the protected and unprotected landscapes of Central Europe. Undesirable landscape fragmentation also occurs within KRNAP, i.e. in an area where the primary objective is to preserve or improve the status of conservation subjects - entire ecosystems, biotopes and individual plant and animal species. Fragmentation issues need to be addressed not only in relation to individual species, but also with regard to entire habitats, especially those protected under the Natura 2000 system. The main objective is therefore the elaboration of a study evaluating fragmentation of the landscape on the territory of KRNAP, the buffer zone and the immediate vicinity.

The KRNAP Administration will work closely with two project partners, the Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (www.vukoz.cz), and Karkonoski park narodowy (http://kpnmab.pl/).

Project implementation:

Press Releases: Krkonoše jsou MaGICLandscapes (doc 260 kB)
Press release (pdf 386 kB)
Tisková zpráva VÚKOZ (doc 404 kB)
Tisková zpráva KPN (pdf 597 kB)

Project timetable:

Commencement date: 1/7/2017
Expected completion date: 30/6/2020

Funded within the Interreg CENTRAL EUROPE cooperation programme and co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

You can read more about the project here: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html
 Skrýt nabídku