Přeskočit na obsah


Ochrana osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Správa KRNAP zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování
Správa KRNAP v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Správa KRNAP dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů
Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Správa KRNAP nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Správě KRNAP předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

Doba uchování
Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců Správy KRNAP zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Správa KRNAP zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování
Správa KRNAP pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky těchto řízení.

Kategorie osobních údajů
Pro potřeby uvedených řízení Správa KRNAP zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

Příjemci osobních údajů
S výjimkou postupování věci jiných orgánům veřejné správy Správa KRNAP tyto osobní údaje nikomu nepředává.

Doba uchování
Uvedené osobní údaje Správa KRNAP zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Ochrana práv subjektů údajů

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správa KRNAP provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 Skrýt nabídku