Přeskočit na obsah


Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu
(zákon č. 334/1992 Sb., v platném znění)

Na území národního parku je Správa KRNAP orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas s odnětím je nezbytný jak k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí k umístění stavby apod.), tak k záměrům, které povolení podle jiných právních předpisů nepotřebují.

Uvedeného souhlasu není třeba, má-li být odňata půda:

A) na pozemcích, které jsou v zastavěném území pro

  1. stavbu včetně souvisejících ploch o výměře do 25 m2,
  2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha

B) pro umístění

  1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
  2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
  3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

C) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo

D) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je-li termín nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany ZPF.

E) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

ŽÁDOST o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

Žadatel k žádosti připojí:
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
f) vyhodnocení a návrh alternativ,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodněních a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.

Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona.

O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru.

Odvody za trvale odnímanou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí půdy pro:

A) stavby drah včetně jejích součástí, je-li stavebníkem stát,
B) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,
C) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
D) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
E) stavby a zařízení protierozní ochrany,
F) stavby čistíren odpadních vod,
G) změnu druhu pozemku na druh ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
H) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
I) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
J) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.

V souladu s 11 odst. 4 zákona je povinný k platbě odvodů povinen orgánu ochrany ZPF:
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popř. další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Nesplnění výše uvedených povinností je sankcionováno částkou do 50 000 Kč pro fyzickou osobu, a částkou do 500 000 Kč pro podnikající fyzickou osobu a osobu právnickou.
 Skrýt nabídku