Přeskočit na obsah


Odpady

Na celém území národního parku je zakázáno zneškodňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku a zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Na území ochranného pásma národního parku není dovoleno umisťovat a zřizovat trvalé a dočasné skládky odpadů mimo vyhrazená místa. Některé obce mají od Správy KRNAP odsouhlasená místa pro deponii či mezideponii zeminy (inertního materiálu).

Na celém území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma je zakázáno ukládání zeminy, a tím provádění různých terénních úprav (změny konfigurace terénu). K této činnosti je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
 Skrýt nabídku