Přeskočit na obsah


Organizační řád Rady KRNAP

Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa), jako orgán ochrany
přírody a krajiny národního parku, zřizuje dle ustanovení § 20 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), Radu
Krkonošského národního parku (dále jen Rada). Organizační strukturu a funkce
Rady zajišťuje tento organizační řád.


Organizační řád


ČI. 1

Úvodní ustanovení

Organizační řád Rady upravuje její organizační strukturu, určuje vnitřní
uspořádání a dělbu práce mezi jednotlivými orgány Rady a jejich vzájemné vztahy
a vazby uvnitř a navenek.


ČI. 2

Členové a orgány Rady

Členové Rady jsou delegováni a jmenováni. Členství delegovaných zástupců vyplývá
přímo ze zákona. Jmenované členy jmenuje a odvolává ředitel Správy. Orgány Rady
jsou: 1) Plénum Rady
2) Regionální sekce
3) Vědecká sekce
4) Předsednictvo Rady


ČI. 3

Sekce Rady

Těžiště práce Rady spočívá v činnosti sekcí. Sekce je základním pracovním
a funkčním uskupením Rady. Rada má vytvořeny dvě sekce: sekci regionální a sekci
vědeckou. Každá sekce si zvolí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
Členy sekce regionální jsou delegovaní zástupci obcí, pověřených úřadů
3. stupně, krajů a Horské služby, na jejichž území se Krkonošský národní park a jeho
ochranné pásmo rozkládá. Další členové jsou jmenováni z nejvýznamnějších
právnických a fyzických osob s podnikatelskou činností na území národního parku,
zejména z oblasti lesnictví, zemědělství, obchodu a cestovního ruchu a z jiných
orgánů státní správy. Sekce regionální ve své činnosti akcentuje praktické otázky
života obyvatel regionu.
Členy sekce vědecké jsou jmenovaní odborníci z vědeckých a odborných
pracovišť. Sekcí vědeckou se stává „Vědecká Rada Správy KRNAP" ustavená v roce
1993. Sekce vědecká ve své činnosti akcentuje otázky odborného charakteru.
Sekce zaujímají stanoviska k závažným dokumentům ochrany přírody a života
obyvatel a návštěvníků národního parku a jeho ochranného pásma, řeší konkrétní
problémy území a předkládají návrhy, posudky a podklady pro jednání pléna Rady.
V každé sekci působí tajemník s hlasem poradním, který není členem Rady
a který zajišťuje úkoly zejména administrativní povahy.
Sekce se scházejí odděleně dle aktuální potřeby, minimálně však 1x ročně.
Názorové rozpory mezi sekcemi jsou řešeny dohodou v předsednictvu Rady a následně
projednány v plénu.


ČI. 4

Plénu Rady

Plénum rady je vrcholným orgánem Rady. Předkládá řediteli Správy iniciativní
návrhy, posudky a vyjádření k důležitým dokumentům, týkajícím se národního parku
a jeho ochranného pásma.
Plénum Rady se schází minimálně 1x ročně a tehdy, požádá-li o svolání
pléna některá ze sekcí, předsednictvo, nebo se schází z iniciativy ředitele Správy.


ČI. 5

Předsednictví Rady

Předsednictvo zabezpečuje činnost Rady mezi jednáními pléna, připravuje plán
práce Rady, podkladové materiály pro jednání pléna Rady a informuje plénum Rady
o dohadovacích řízeních při řešení rozporů mezi sekcemi Rady.
Předsednictvo Rady tvoří tři zástupci z každé sekce (předseda a 2 místopředsedové).
Jednání předsednictva Rady se účastní tajemníci obou sekcí (s hlasem
poradním).
Funkce předsedy Rady je rotující a vykonává ji vždy po období jednoho
kalendářního roku jeden z předsedů sekcí Rady.
Tajemník sekce regionální je současně tajemníkem Rady.
Tajemníka sekcí jmenuje a odvolává na návrh předsednictva příslušné sekce ředitel
Správy.
Předsednictvo Rady se schází nejméně 2x ročně.


ČI. 6

Pomocná seskupení -.pracovní skupiny

Všechny orgány Rady (sekce, plénum, předsednictvo) si mohou k posouzení
specifických otázek ustavit pracovní skupiny. Práce v těchto skupinách se mohou
účastnit i osoby, které nejsou členy Rady. Skupina si zvolí svého vedoucího.


Tento organizační řád Rady nabyl účinnosti dne 24.9.2010
Ředitel Správy KRNAP                                                                Úřadující předseda RadySkrýt nabídku