Přeskočit na obsah


Péče o zvěř v mimovegetačním období – III. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002439

Popis projektu:

V lesích Krkonoš dochází vlivem abiotických a biotických činitelů k narušování ekosystému lesa. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží realizací různých opatření k nastolení maximální rovnováhy a stability lesního ekosystému. Jedním z biotických činitelů škod na lesním ekosystému je zvěř. Předkládaný projekt má za cíl zmenšit důsledky poškozování lesa v mimovegetačním období.

Jedním z biotických činitelů na krkonošské lesy je negativní vliv zvěře. Ohryzem a loupáním dokáže jeden exemplář jelena evropského (Cervus elaphus) či srnce obecného (Capreolus capreolus) během jednoho roku poškodit až stovky stromů, které v důsledku přerušení vodivých pletiv odumřou okamžitě, nebo jsou poškozením kůry náchylnější k napadení dřevokaznými houbami a následným zlomům větrem, sněhem či námrazou.

Řešením pro omezení škod zvěří na lesním ekosystému jsou navržená managementová opatření, která povedou ke snížení tlaku vysoké zvěře na lesní ekosystémy v nejvíc  ohrožených lokalitách. V rámci managementu péče o zvěř v mimovegetačním období proto budou vybudována nová zařízení odpovídající nejnovějším poznatkům.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Celkové náklady projektu činí 31 380 986 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku