Přeskočit na obsah


Pořádání hromadných akcí

Pořádání hromadných veřejných akcí na území KRNAP a jeho ochranného pásma

Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), je zakázáno na území národního parku pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pojem „hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce“ není nikde definován a je třeba ho vykládat v kontextu dané situace s ohledem na jejich charakter, použití prostředků a míru ohrožení přírody v národním parku (toto vše posoudí Správa KRNAP v rámci správního řízení).

Za akci veřejnou se považuje taková, na niž má přístup veřejnost buď volně nebo prostřednictvím pozvání zveřejněného ve sdělovacích prostředcích (i internet) nebo pomocí plakátů. Za veřejné lze považovat i akce občanských sdružení pořádaných jen pro členy a pozvané, protože členství v těchto sdruženích je přístupné široké veřejnosti.

Hromadnost není totéž co velké množství, hromadná může být i akce, které se zúčastní jen několik osob. Hromadnost je nutné chápat spíš jako opak individuálnosti.

Výjimku z tohoto zákazu (§ 43 zákona) lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Výjimku pro pořádání hromadných veřejných akci na území KRNAP uděluje Správa KRNAP.

Žádost o výjimku by měla obsahovat kromě označení žadatele v souladu s § 37 správního řádu (u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název, IČ nebo jiný obdobný údaj a sídlo) zejména:

 • zdůvodnění žádosti
 • označení pořadatele (pokud se liší od žadatele)
 • popis akce, na kterou je výjimka požadována (trasa, místo, zákres do mapy)
 • popis organizačního zajištění závodu (start, cíl, místa pro diváky, občerstvovací a hygienické zázemí, časový rozpis závodu, způsob startu – hromadný či po jednotlivcích nebo skupinách, předpokládaný počet účastníků akce apod.)
 • požadavek na doprovodná vozidla (počet, typ, SPZ, vlastník)
Veškeré akce jsou posuzovány individuálně ve správním řízení, větší šanci na její udělení ale budou mít akce, které budou splňovat následující podmínky:
 1. Bude se jednat o akce tradiční (konající se na území KRNAP minimálně posledních 10 roků).
 2. Nebudou zasahovat na území I. zóny KRNAP.
 3. Nebudou se týkat Sněžky.
 4. Do I. zóny KRNAP budou zasahovat pouze okrajově a odůvodněně, např. jedná se o jedinou možnou propojku.
 5. V I. zóně KRNAP se bude akce konat pouze mimo období hnízdění a vyvádění mláďat živočichů a také mimo hlavní turistickou sezónu, tj. mimo období od 1. května do 31. srpna. (V srpnu lze akceptovat akce konající se ve všední dny mimo víkendy).
 6. Konání akce bude omezeno pouze na dobu od svítání do soumraku.
 7. V každé žádosti bude (kromě podrobného popisu akce) uveden předpokládaný počet účastníků, který bude předem odsouhlasen Správou KRNAP (Dyrekcją KPN). Také tam bude uveden přesný počet a typ doprovodných vozidel, který bude omezen na minimum a řádně odůvodněn.
 8. Akce na území KRNAP nebudou ozvučeny a nebudou na ně navázány doprovodné marketingové a mediální aktivity.
 9. Nebude požadován vjezd na vrchol Sněžky; do I. zóny KRNAP může být povolen vjezd organizátorů pouze výjimečně a v odůvodněných případech.
 10. Pro akce, které se konají na území obou národních parků, bude získán souhlas obou správ národních parků.
 

Na území ochranného pásma KRNAP je podle nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany, v platném znění, možno pořádat hromadné sportovní a turistické akce pouze se souhlasem Správy KRNAP (§ 44 odst. 3 zákona).

Souhlas s pořádáním hromadných akcí na území ochranného pásma KRNAP uděluje Správa KRNAP.

Žádost o souhlas by měla obsahovat obdobné údaje jako žádost o výjimku (viz výše).


V případě, že se akce koná jak na území KRNAP, tak jeho ochranného pásma, bude řízení o udělení výjimky i souhlasu vedeno současně.
 Skrýt nabídku