Přeskočit na obsah


Právní předpisy

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí a které používá Správa KRNAP.

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 18/2010 Sb.)
a prováděcí předpisy k němu:

•  Nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park
a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění pozdějších předpisů (doposud jedna novelizace provedená zákonem č. 114/1992 Sb. - viz § 92 bod 5 zákona)

•  Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše

•  Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

•  Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

•  Vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

•  Vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

•  Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezení lesního hospodaření, vzor
a náležitosti uplatnění nároku

•  Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

•  Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském... (autorský zákon)

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (archivní zákon)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 974/01

Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98 a nařízení Komise (ES) č. 656/2004. 1)


 Skrýt nabídku