Přeskočit na obsah


Předcházení ekologické újmě

Podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (č. 167/2008 Sb., v platném znění)

Zákon se vztahuje na provozovatele vybraných činností, které jsou považovány za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví – jde například o skládky, spalovny odpadu, velké průmyslové podniky či přeshraniční přepravu odpadů. Provozovatelé těchto činností mají podle zákona povinnost provést preventivní opatření proti hrozbě ekologické újmy na živočišných a rostlinných druzích, vodě a půdě. V případě, kdy by už k újmě došlo, má provozovatel povinnost provést nápravná opatření, tedy především vrátit poškozené životní prostředí do původního stavu.

Z hlediska odpovědnosti provozovatelů je zákon postaven na principu objektivní odpovědnosti – podmínkou provedení nápravných opatření provozovatelem není předchozí zaviněné jednání. Ovšem v případě, že provozovatel způsobí ekologickou újmu přesto, že přitom neporušil zákon, mohou mu být zpětně proplaceny náklady vynaložené na nápravná opatření.

Nástrojem k zajištění preventivních a nápravných opatření je finanční zajištění k náhradě nákladů – například formou pojištění nebo bankovní zárukou. Zákon upravuje podmínky finančního zajištění, nicméně odkládá účinnost těchto ustanovení do roku 2013, aby se české podniky měly čas na tuto povinnost připravit. Česká právní úprava tedy nenásleduje některé jiné členské státy, které již nyní zavádí pojištění povinné.

Na území KRNAP a jeho ochranného pásma je příslušným orgánem státní správa Správy KRNAP (pokud se příčina vzniku ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby nachází na území národního parku nebo v ochranném pásmu národního parku).

Správa KRNAP:

a) přijímá sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy (§ 6 odst. 2) nebo o vzniklé či zjištěné ekologické újmě (§ 7 odst. 2),
b) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím či opatřením vydaným na jeho základě a je oprávněna kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem včetně údajů o rozsahu znečištění,
c) zjišťuje a eviduje případy ekologické újmy,
d) vydává rozhodnutí o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření,
e) rozhoduje o náhradě nákladů (§ 12 odst. 1),
f) ukládá pokyny nebo jiná opatření na základě tohoto zákona,
g) vede přehledy informací o případech ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby a o projednávaných nebo uložených preventivních opatřeních a nápravných opatřeních,
h) ukládá pokuty za správní delikty,
i) plní další úkoly příslušného orgánu vyplývající z tohoto zákona.
 Skrýt nabídku