Přeskočit na obsah


Primární alpínské bezlesí

Většina ekosystémů arkto-alpínské tundry Krkonoš je sice ukázkou přirozeného vývoje horské přírody Krkonoš, nicméně ji na mnoha místech v průběhu minulosti poznamenala, ale i dnes ovlivňuje lidská činnost. Ta vyžaduje některé managementové zásahy. Patří mezi ně například obnova přirozené geobiodiverzity klečových porostů, vč. redukce některých nevhodně zalesněných ploch na hřebenech, asanace sešlapávaných ploch v okolí turistických cest, odstraňování geologicky cizorodého stavebního materiálu (kameniva) z nevhodně opravených hřebenových cest (zdroj eutrofizace prostředí), posilování mizejících populací některých kriticky ohrožených druhů rostlin, redukce šíření expanzivních a nepůvodních invazivních druhů rostlin, obnova přirozeného vodního režimu na rašeliništích a další.Skrýt nabídku