Přeskočit na obsah


Severská rašeliniště

Unikátní přírodní útvary na náhorních plošinách západních a východních Krkonoš a přilehlých svazích (přibližně 60 rašelinišť o výměře větší než 0,5 ha a hloubce rašeliny nad 0,3 m; jejich celková plocha je 268 ha). Svým uspořádáním a přírodními poměry jsou velmi podobná rašeliništím severní Evropy. K nejznámějším patří Úpské rašeliniště, rozkládající se po obou stranách státní hranice nedaleko Luční boudy, rašeliniště na Bílé a Čertově louce a Stříbrném hřbetu, v západních Krkonoších Pančavské rašeliniště. Úpské a Pančavské rašeliniště byla v r. l993 zařazena mezi území tzv. Ramsarské konvence, zahrnující nejvýznamnější mokřady světa. Krkonošská rašeliniště jsou známá hojným výskytem glaciálních reliktů (z rostlin ostružiník moruška (Rubus chamaemorus), všivec krkonošský (Pedicularis sudetica), rašeliník Lindbergův (Sphagnum lindbergii), z živočichů hraboš mokřadní (Microtus agrestis), vážky lesklice horská (Somatochlora alpestris) a šídlo horské (Aeschna caerulea), pavouk slíďák Arctosa alpigena lamperti).

Význačné rostlinné druhy: klikva maloplodá (Oxycoccus microcarpus), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), bažinná (Carex limosa) a chudokvětá (Carex pauciflora), bohatá galerie mechů rašeliníků a zmíněné glaciální relikty.

Význačné druhy živočichů: z hmyzu potápník Hydroporus nivalis, střevlíček Patrobus assimilis, výše zmíněné vážky, chrostík Oligotricha striata, pavouk plachetnatka (Bolyphanthes luteolus), motýl dřevobarvec bolševníkový (Dasypolia templi), z ptáků čečetka tmavá (Carduelis cabaret), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), pěvuška modrá (Prunella modularis).
 Skrýt nabídku