Přeskočit na obsah


Ing. Václav Jansa

Sharma Ram P., Vacek Z, Vacek S., Jansa V., Kučera M. 2017: Modelling individual tree diameter growth for Norway spruce in Czech Republic using generalized algebraic difference approach, Journal of Forest Science, v tisku
Abstrakt Individual tree-based growth models precisely describe growth of individual trees irrespective of stand complexity. These models are more useful than the stand-based growth models for effective management of forests. We developed an individual tree diameter growth model for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) using permanent research plot data collected from Krkonoše National Park in the Czech Republic. The model was tested against a part of the Czech national forest inventory (NFI) data that originated from western region of the country. Among various models derived with generalized algebraic difference approach (GADA), the GADA model derived with Chapman-Richards function best suited to our data. Tree-specific parameters unique to each growth series, which describe tree-specific growth conditions, were estimated simultaneously with global parameters common to all growth series using the iterative nested regressions. The model described most of the variations in diameter growth for model calibration data (R2adj = 0.9901, RMSE = 0.5962), leaving no significant trends in the residuals. A test against NFI data also confirms that the model is precise enough for predictions of diameter growth for a range of site quality, tree size, stand age, and growth condition. The model also possesses biologically desirable properties, because it produces curves with growth rates and asymptotes that increase with increasing site quality. The GADA model is path-invariant and therefore applicable for both forward and backward predictions, meaning that model can precisely predict diameter growth at any past stand age.
Jansa V. 2016: Stabilizace krajinných struktur s důrazem na obnovu vodního režimu, konference Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni, Liberec
Abstrakt Horské oblasti byly v minulých více než sto letech intenzivně využívány pro hospodaření v lesích. Pro pěstování hospodářských lesů došlo k velkoplošnému odvodňování mokřadních stanovišť. Narušení vodního režimu se nevyhnulo ani nejcennějším zachovaným lokalitám ve vrcholových partiích, nazývaným dnes arkto-alpinská tundra. Správa Krkonošského národního parku postupně obnovuje vodní režim a tím i mokřadní společenstva. Význam a zachování horských mokřadů je podtrženo i zařazením některých lokalit na seznam Ramsarských mokřadů.
Jansa V. 2014, Nepřímé náklady lesní certifikace FSC, konference Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC, MŽP Praha
Abstrakt Vyhodnocení nákladů, které přináší certifikační systém skrytě v provozní náročnosti
Jansa V. a kol. 2014: Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP, informační film, vydáno na CD, Správa KRNAP
Abstrakt Dvoudílný film o celkové stopáži 26 min, přibližující nejrozsáhlejší projekt, realizovaný v lesních porostech v posledních 10 letech
Jansa V. 2014: Stabilizace lesů Krkonoš, Správa KRNAP, ISBN: 978-80-97706-56-5
Abstrakt Popularizačně informativní leták o projektu Stabilizace významných lesních ekosystémů
Jansa V. 2013: Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park, in Polster P. (ed.), Ekonomické, ekologické a sociální aspekty hospodaření KRNAP, Sborník referátů ze semináře EK OLH ČAZV, ISBN 978-80-213-2450-3
Schwarz O., Jansa V., 2012: Užití lesnické typologie v KRNAP, in Utinek D., Využití lesnické typologie v národních parcích ČR, Lesnická práce 91/ 7-2012, str. 38
Schwarz O., Jansa V. 2012: Využití lesnické typologie v Krkonošském národním parku. In: Holušová, K.(ed.): Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi. Sborník z konference. ÚHÚL, Brandýs nad Labem, str. 147–154. ISBN 978-80-02-02386-9.
Jansa V. 2012: Experience with Habitat Restoration and Management Approaches in Forests, Eurosite Workshop „Habitat Restoration“, Špindlerův Mlýn
Abstrakt In the past, The Krkonoše mountain national park was named as one of the most threatened national parks in the world. The environment where we are is intensively transformed by human for few centuries and some locations are seriously transfomed . Even though there remains some unique places and relicts, from which we can learn and get to know natural processes. The most of countryside of Krkonoše mountains is result of long term coexisting of human and nature, which was not always good for the environment.
Jansa V. 2011: Lesní hospodářské plánování v KRNAP, konference Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích, Trutnov
Abstrakt Lesnické plánování v Krkonoších má velmi dlouhou tradici. Desetiletí vývoje na jednotlivých majetcích za účasti předních odbormíků stálo u kolébky celorepublikově rozšířenému způsobu zařizování lesů pomocí věkových třít. Tato metoda ale není pro lesy ve zvláště chráněných územích vhodná. Při přípravě tvorby LHP pro Správu KRNAP bude použito nově připravené metodiky hospodářské úpravy lesů pro nepasečný způsob hospodaření.
Šimurda J., Jansa V. 2011: Lesy Krkonoš, Správa KRNAP
Abstrakt Popularizačně informativní leták o vývoji a stavu lesů v Krkonoších
Jansa V. 2011: Stabilizace významných lesních ekosystémů, Krkonoše – Jizerské hory 7-2011, str. 14 – 15
Abstrakt V letech 2010 – 2014 probíhá v lesích KRNAP rozsáhlý projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů. Soubor opatření k úpravě druhové, prostorové a věkové skladby mladých porostů, vzniklých po imisně-ekologické katastrofě, k úpravě vodního režimu a podpoře tetřívka obecného se dotkne téměř čtvrtiny lesů v národním parku.
Jansa V. 2010: Certifikace lesů 1 – 4, Krkonoše – Jizerské hory 2010/4-7
Abstrakt Certifikace lesního hospodaření v komplexním pohledu s důrazem na význam a strukturu certifikace podle standardu FSC.
Jansa V. 2009: O čem se hovoří: Pomoc shůry, Krkonoše – Jizerské hory 10-2009, str. 16-17
Abstrakt Přibližování kůrovcového dříví vrtulníkem. Proč, jak a co nám přinese nákladná technologie.
Jansa V. 2008: Ekonomický informační systém, in Dudík R., Kubátová D. (ed.), Lesnictví a vyšší územně samostprávné celky, Sborník referátů ze semináře EK OLH ČAZV, ISBN 978-80-7375-225-5
Abstrakt Ekonomický informační systém je nový nástroj pro sledování a vyhodnocování ekonomických ukazatelů v LH. Jeho hlavním přínosem je především podrobná struktura ukazatelů z jednotlivých činností lesního hospodářství. Ta umožňuje přípravu podkladů pro strategické analýzy a rozhodování, pro tvorbu koncepcí v LH. Umožňuje také srovnání dat každého respondenta s celkovými výsledky.
Jansa V. 2006: Ekonomický informační systém v lesním hospodářství, Lesnická práce 85/7-2006, str. 16 – 17
Abstrakt Ekonomická situace vlastníků lesa se oproti 90. letům zhoršila a tento trend pokračuje i v současnosti. Tuto situaci rámcově dokumentuje souhrn současných statistických šetření v rámci lesního hospodářství. Pro hledání příčin tohoto trendu, pro formulování zdůvodněných a stukturálně dobře cílených opatření a pro další hlubší analýzy nejsou data stávajícíchšetření dostatečně reprezentativní a podrobná. Proto vznikl požadavek MZe na vytvoření ekonomického informačního systému lesního hospodářství.
Jansa V., Kubišta J. 2005: Návrh statistického zjišťování u subjektů působících v lesním hospodářství, in Kupčák V. (ed.), Ekonomické aspekty ochrany lesa, Sborník referátů ze semináře EK OLH ČAZV, ISBN 80-7157-892-4
Abstrakt V síti zemědělských podniků probíhá již několik let úspěšně šetření hospodářských výsledků a vlastních nákladů u vybraných podniků - FADN CZ. Lesní hospodářství podobný systém nemá, což s se postupem času ukazuje jako nedostatek, který je nutné ve vazbě na poskytované prostředky z fondů EU řešit.
V oblasti lesního hospodářství byl Návrh konzultován se zástupci provozních subjektů, ekonomických kateder obou lesnických fakult a konfrontován s obdobným řešením, které je prováděno v lesnicky blízké zemi – Rakousku.


Skrýt nabídku