Přeskočit na obsah


Vjezd a setrvání vozidel na území KRNAP

Vjezd a setrvání vozidel na území KRNAP mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody


Dle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody – kromě vozidel, kterým zákon vjezd a setrvání povoluje.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (silniční zákon), v platném znění, jsou např. motorové koloběžky považovány za motorové vozidlo, neboť motorovým vozidlem se mimo jiné rozumí i nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.

Ve smyslu této právní úpravy je vjezd vozidly na území KRNAP řešen takto:

II. a III. zóna – Příloha č. 2 část A návštěvního řádu (ke shlédnutí zde) vyjmenovává komunikace, na které je vjezd vozidly regulován a na tyto komunikace lze vjíždět jen s dokladem prokazujícím oprávněnost vjezdu.
Doklad vydá žadateli Správa KRNAP, jsou-li splněny podmínky vjezdu stanovené návštěvním řádem.

I. zóna – vjíždět vozidly lze, pokud má žadatel o vjezd udělenou výjimku (§ 43 zákona) ze zákazu a doklad o oprávněnosti vjezdu.
Výjimku lze udělit pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimku i doklad uděluje Správa KRNAP.

Žádost o výjimku by dle § 37 správního řádu měla obsahovat kromě označení žadatele ( fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, právnická osoba – název, IČ nebo jiný obdobný údaj a sídlo) zejména:

  • zdůvodnění žádosti
  • popis trasy, na kterou je výjimka požadována
  • vozidla, pro která je výjimka požadována (počet, typ, reg.značka, vlastník)
  • popis míst, kde mají být vozidla odstavena
Oprávněnost vjezdu do I. zóny a vybrané komunikace ve II. a III. zóně se prokazuje dokladem Správy KRNAP, na kterém jsou stanoveny podmínky vjezdu (účel, trasa, platnost dokladu, apod.). Doklad se ukládá na viditelné místo ve vozidle, popř. jinými dokumenty (dle podmínek stanovených rozhodnutím Správy KRNAP).

Provozovatelé ubytovacích zařízení ve III. zóně KRNAP mohou využít elektronickou aplikaci pro vydávání dokladů k vjezdu motorových vozidel do III. zóny KRNAP, kterou naleznete zde.

Vjezd, setrvání a jízda na území KRNAP může být zpoplatněna dle § 24 odst. 3 zákona . Ministerstvo životního prostředí připravuje novou právní úpravu a v současné době nejsou na celém území KRNAP vybírány poplatky za vjezd.

  • formulář žádosti o udělení dokladu k vjezdu do II. a III. zóny KRNAP ke stažení zde (doc 124 kB)
  • formulář žádosti o výjimku ze zákazu vjezdu do I. zóny KRNAP ke stažení zde (doc 123 kB)
  • setrvání vozidel na území KRNAP informace zde (doc 115 kB)

Rada KRNAP, která je tvořena i zástupci obcí, se zabývala na svém zasedání dne 2.11.2016 odstavováním vozidel na území KRNAP a přijala deklaraci pod názvem KRKONOŠE NEJSOU PARKOVIŠTĚ (pdf 95 kB)), jejímž cílem je usměrnit dopravu v klidu na území KRNAP a tím zlepšit prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro návštěvníky Krkonoš.Skrýt nabídku