Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 1/1993, Návštěvní řád Krkonošského národního parku

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Vyhláška č. 1
Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí
ze dne 15. února 1993
vydaná podle § 19, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.Článek 1

Úvodní ustanovení


(1) Účelem této vyhlášky je zajištění funkcí Krkonošského národního parku (dále jen park) vyplívajících z jeho poslání chránit přírodní hodnoty území pro zachování stabilních ekosystémů, jakož i pro vědecké, výchovné a osvětové využívání. Sleduje zejména usměrnění režimu turistické a rekreační aktivity národního parku.
(2) Návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem. Vztahuje se na veškeré fyzické a právnické osoby, které se na území národního parku zdržují nebo na něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa).

 

Článek 2

Zákaz a omezení některých činností(1) Na celém území národního parku je zakázáno:
a) vstupovat a vjíždět na plochy s novou výsadbou provedenou v rámci obnovy lesa
b) vstupovat do jeskyní a jiných podzemních prostorů
c) plašit zvěř a odchytávat volně žijící živočichy
d) sbírat planě rostoucí rostliny a jejich části kromě lesních plodů
e) odhazovat odpadky, znečišťovat a poškozovat prameniště a vodní toky
f) manipulovat nebo poškozovat zařízení pro turistiku a rekreaci umístěná v terénu, jako turistické značení, informační tabule, odpočívadla, vyhlídková místa a jiná obecně prospěšná zařízení
g) volné pobíhání psů
h) chovat se způsobem, který by mohl vést ke škodám na přírodním prostředí a který je v rozporu s posláním národního parku, zejména rušit klid nadměrným hlukem aj.
i) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné akce
j) instalovat přenosné lyžařské vleky a vytyčovat zimní běžecké a sjezdové tratě, vyznačovat letní i zimní turistické cesty
k) tábořit a rozdělávat ohně
l) provozovat jízdy na koni a jízdy psích spřežení
m) provozovat vodní sporty kromě řeky Jizery 2)
(2) Správa může na vyhrazených místech či v určitém časovém období činnosti uvedené pod písmeny i), j), k), l) a m) odst. (1) povolit. Za hromadné akce pod písmenem i) se nepovažují ty, které jsou konány na řádně kolaudovaných lyžařských běžeckých a sjezdových tratích. Tyto akce musí být pouze předem nahlášeny Správě.
(3) V zimním období je na území národního parku zakázán vstup k mysliveckým zařízením sloužícím k přikrmování zvěře a do přezimovacích obůrek s výjimkou značených turistických cest.
(4) Na území I. a II. zóny národního parku je kromě činností uvedených v odstavci (1) též zakázán sběr lesních plodů a vstup mimo turistické značené cesty, popř. v zimním období mimo tyčové značení, včetně skialpinismu.
(5) Při nedostatečné sněhové pokrývce je návštěvník povinen respektovat přechodné uzavření úseků tyčového značení provedené Správou z důvodu ochrany přírody.
(6) Podmínky vjezdu, setrvání a jízdy motorovými vozidly na území národního parku včetně jejich zpoplatnění určuje vyhláška Správy č.2 osoby na území národního parku jsou povinny se jí řídit.

 

Článek 3

Horská cyklistika


Na území národního parku je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a cesty k tomuto účelu vyznačené se souhlasem Správy. Cesty určené pro provozování horské cyklistiky a podmínky provozu na nich určuje Správa samostatným rozhodnutím.

 

Článek 4

Horolezectví a létání

 

(1) Na území národního parku je zakázáno provozovat horolezectví mimo následující území:
- Hnědé skály (k. ú. Strážné, p.p.č. 1958/1)
- Hranostají skála (k. ú. Strážné, p.p.č. 1892)
- Emin kámen (k. ú. Labská, p.p.č. 103/16, 17)
- Lubošské skály (k. ú. Harrachov, p.p.č. 1033/36)
Veškeré přírodní složky horolezeckých terénů i v jejich blízkém okolí budou maximálně šetřeny.
(2) Létání na padácích a závěsných kluzácích je na území národního parku zakázáno s výjimkou provozních ploch vymezených leteckých koridorů Černá hora a Čertova hora za podmínek uvedených v provozním řádu těchto ploch.


Článek 4a

2) Vodní sporty


(1) Na Jizeře lze provozovat vodní sporty - sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu.
(2) Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi (viz příloha č.2)Článek 5

Informační, výchovná a osvětová činnost


Informační, výchovná a osvětová činnost ochrany přírody, výchovné a osvětové využívání národního parku řídí a organizuje Správa. K tomuto účelu jsou zřízena informační střediska v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Harrachově a Rokytnici nad Jizerou. Při zajišťování této činnosti spolupracuje Správa s městskými a obecními úřady. Uvedená střediska podávají informace o uzavírkách cest (dle článku 2, odst. 5), cykloturistických trasách (dle článku 3) aj.Článek 6

Stráž přírody, pokuty


(1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky a ostatních obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany přírody zajišťuje Správa prostřednictvím stráže přírody. Strážci po prokázání se služebním průkazem jsou oprávněni:
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují právní předpisy na úseku ochrany přírody
b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky až do výše 500Kč
c) pozastavit rušivou činnost, jestliže by její pokračování bezprostředně ohrozilo ochranu přírody.
(2) Správa může za porušení ustanovení této vyhlášky uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10 000Kč; právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti lze uložit pokutu až do výše 500 000Kč.
 

Článek 7

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná


(1) Zákaz vstupu dle článku 2, odst. 4 se nevztahuje na vlastníky a nájemce těchto pozemků.
(2) Pro účely této vyhlášky je zimní období míněno od 15.12. do 15.3.
(3) Do doby nabytí účinnosti vyhlášky Správy č. 2 zůstává v platnosti dosavadní režim vjezdu motorovými vozidly do národního parku a jeho zpoplatnění 1).
(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. dubna 1993

1) § 10, zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
2) změna dle vyhlášky č. 1/1996 ze dne 29. února 1996Skrýt nabídku