Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 1/1995, o zřízení přírodní památky "Slunečná stráň"

V Y H L Á Š K A

č. 1/1995

Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 20. června 1995

o zřízení přírodní památky

" Slunečná stráň "

 

Správa Krkonošského národního parku vydává podle § 36 odst. 1 a § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. (dále jen zákon) tuto vyhlášku:

Článek 1

Vymezení přírodní památky a její poslání

1) Vyhlašuje se přírodní památka " Slunečná stráň ". Přírodní památka se rozkládá v okrese Trutnov v katastrálním území Maršov I na parcelách p. č.: 217/1, 228/4, 228/5, 588/1 - část, 588/2 - část a v katastrálním území Svoboda n. Úpou na parcelách p. č.: 571/2, 571/3, 575/1, 578/2, 578/3, 579/13, 580/1, 581, 594/1, 594/2, 712, 720. Celková výměra přírodní památky činí 14,9060 ha.

2) Posláním přírodní památky je ochrana a uchování rozsáhlejšího komplexu slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rostlinných společenstev celostátně ohrožených. V rámci záchranného programu kriticky ohrožených rostlin flóry ČR je území využíváno jako genetická banka Krkonoš (záchranné pěstování našich druhů orchidejí).

Článek 2

Bližší ochranné podmínky

1) Jen s předchozím souhlasem Správy Krkonošského národního parku lze na území přírodní památky vykonávat tyto činnosti a zásahy (§ 44 odst. 2 zákona): a) vstupovat mimo veřejné cesty; b) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti.

Článek 3

Ochranné pásmo

1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné pásmo podle § 37 zákona.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona. Vyhláška o zřízení přírodní památky včetně mapových zákresů je uložena u Správy Krkonošského národního parku a dotčených obecních úřadů v jejím územním obvodu.

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu1).

Článek 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1995.

1) Zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisůSkrýt nabídku