Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 1/1996, kterou se mění a doplňuje návštěvní řád; jde o vodní sporty na Jizeře

V y h l á š k a

č. 1/1996

Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 29. února 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Správy Krkonošského národního parku
č. 1/1993, návštěvní řád Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1 a 5 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992, mění a doplňuje vyhlášku č. 1/1993 (návštěvní řád) vydanou dle ustanovení § 19 cit. zákona takto:

Článek 1

1. V článku 2 odst. (1) návštěvního řádu se mění písm. m), které zní:

“m) provozovat vodní sporty kromě řeky Jizery”.

1. Za článek 4 návštěvního řádu se vkládá nový článek 4a, který včetně nadpisu zní:

“Článek 4a

Vodní sporty

1. Na Jizeře lze provozovat vodní sporty – sjíždění na plavidlech bez motorového pohonu.
2. Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.Skrýt nabídku