Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 2/1995, o poplatcích za vjezd, setrvání a jízdě motorovými vozidly na území KRNAP

V Y H L Á Š K A

č. 2/1995

Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 1. prosince 1995

o poplatcích za vjezd, setrvání a jízdě motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku


Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1 a 5 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR

č. 347/1992 Sb., vydává podle ustanovení § 24 odst. 3 cit. zákona tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem vyhlášky je stanovení výše poplatků za vjezd, setrvání a jízdu motorovými vozidly (dále jen "vozidly") na území Krkonošského národního parku (dále jen "KRNAPu") mimo zastavěná území obcí.

(2) Hranice území KRNAPu je vyznačena tabulí 1). Vjezd vozidly na silnice, komunikace a cesty na území KRNAPu mimo zastavěná území obcí je omezen dopravními značkami B1, případně B11 2).

(3) Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které na území KRNAPu vjíždějí, setrvávají a jezdí vozidly.

1) Příloha č. I vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) Příloha k vyhlášce Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Výše poplatku

(1) Za jednorázový vjezd a setrvání vozidla na území KRNAPu je vybírán poplatek závislý na druhu vozidla 3) a době jeho setrvání na území:
a) motocykly

- doba setrvání:

do 3 dnů 50,- Kč
do 7 dnů 200,- Kč
do 14 dnů 300,- Kč
nad 14 dnů 500,- Kč

b) tříkolky, čtyřkolky, osobní automobily a nákladní automobily do nosnosti 3,5t

- doba setrvání:

do 3 dnů 100,- Kč
do 7 dnů 300,- Kč
do 14 dnů 500,- Kč
nad 14 dnů 1 000,- Kč

c) autobusy, nákladní automobily nosnosti nad 3,5t, speciální automobily, tahače, přípojná vozidla, traktory, zimní pásové dopravní prostředky

- doba setrvání:

1 den 200,- Kč
do 7 dnů 500,- Kč
do 14 dnů 1 000,- Kč
nad 14 dnů 5 000,- Kč

(2) Poplatky uvedené v odst. (1) se zvyšují v závislosti na stupni a potřebě ochrany území. Při vjezdu a setrvání na území II. zóny se zvyšují o 100 %, při vjezdu a setrvání na území I. zóny se zvyšují o 200 % a při vjezdu na území KRNAPu zatížené nadměrnou návštěvností a setrvání v něm se zvyšují o 500 %.

(3) Za jízdu vozidly na území KRNAPu je vybírán poplatek ve výši 20,- Kč za jeden den s výjimkou autobusů, kde je vybírán poplatek ve výši 50,- Kč za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd a setrvání na území KRNAPu, již nepodléhá poplatku za jízdu.

(4) Poplatek za jízdu lze též vybírat ročním paušálem ve výši 1 000,- Kč, případně 500,- Kč za letní, resp. zimní sezónu za jedno vozidlo s výjimkou autobusů, kde je vybírán zvýšený poplatek ve výši 3 000,- Kč, resp. 1 500,- Kč za letní, resp. zimní sezónu. Sezónní poplatek je vybírán za dobu maximálně 6 měsíců.

3) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Článek 3

Způsob vybírání poplatku a označování vozidel

(1) Vybírání poplatku je prováděno v územně příslušných střediscích terénní služby Správy KRNAPu a případně dalších místech určených Správou KRNAPu. Poplatek týkající se území, která jsou příslušná k více střediskům, je vybírán ve středisku Špindlerův Mlýn.

(2) Plátci poplatku je po jeho úhradě vydána stvrzenka, kterou umístí za přední sklo vozidla tak, aby byla zvenčí viditelná.

Článek 4

Závěrečná, zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, je-li jejich vozidlo řádně označeno příslušným symbolem, dále autobusové zájezdy organizované pro postižené občany a autobusové zájezdy pro školní mládež a důchodce s odborným průvodcem po trase předem vymezené Správou KRNAPu. Tento poplatek neplatí osoby pracující, trvale bydlící nebo fyzické osoby vlastnící rekreační objekty na území KRNAPu.

(2) Vyhláška se nevztahuje na vozidla orgánů státní správy a samosprávy, vozidla potřebná pro lesní a zemědělské hospodářství, obranu státu, požární ochranu, zdravotní službu, horskou službu a na vozidla městské policie (v katastru obcí, kde je zřízena).

(3) Zrušují se:

1. Vyhláška Správy Krkonošského národního parku č. 2/93, kterou se stanovují v návaznosti na vyhlášku č. 1/93, návštěvní řád, podmínky vjezdu, setrvání, jízdy a jiné činnosti motorovými vozidly, dále některé podmínky údržby místních, účelových komunikací a cest na území Krkonošského národního parku.
2. Vyhláška Správy Krkonošského národního parku č. 3/93, kterou se stanoví dle § 24 zákona č. 114/1992 Sb. výše a způsob vybírání poplatků za vjezd a setrvání motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku.

(4) Povolení vydaná dle vyhlášek uvedených v odst. (3) zůstávají v platnosti v souladu s údaji na nich vyznačenými.

Článek 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.Skrýt nabídku