Přeskočit na obsah


Vyhláška č. 2/1998, zřízení přírodní památky "Lom Strážné"

V Y H L Á Š K A

č. 2/1998
Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

ze dne 16.2.1998

zřízení přírodní památky
" Lom Strážné "


Správa Krkonošského národního parku vydává podle § 36 odst. 1 a § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1996 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb. (dále jen "zákon") tuto vyhlášku:

Článek 1

Vymezení přírodní památky a její poslání

1) Vyhlašuje se přírodní památka "Lom Strážné". Přírodní památka se rozkládá v okrese Trutnov v katastrálním území Strážné na parcele p. č. 1887/3. Celková výměra přírodní památky činí 4,22 ha.

2) Posláním přírodní památky je ochrana a uchování vápnomilných a teplomilných rostlinných společenstev (včetně zvláště chráněných druhů), která se po ukončení těžby sukcesně vytvořila na velmi neobvyklém obnaženém vápencovém podkladě. V případě orchideje druhu prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) se jedná o nejpočetnější populaci v Krkonoších. Při nerušené pokračující sukcesi lze v budoucnu nepochybně očekávat nástup dalších kalcifilních (vápnomilních) druhů. K důvodům botanickým přistupují i důvody geologické (ochrana zbytku čočky krystalického vápence vytvořeného ve vnitřní svorové sérii krkonošského krystalinika), geomorfologické (ochrana krasových jevů), důvody ochrany živočišných druhů zařazených v kategorii silně ohrožených druhů, které žijí na tomto území (obojživelníků v jezírku na dně lomu, plazů na suchých stanovištích a netopýrů zimujících v odvodňovací štole), jakož i důvody krajinářské (estetické).
 

Článek 2

Bližší ochranné podmínky

1) Přírodní památka se nachází na území III. zóny národního parku, a proto zde platí základní ochranné podmínky národního parku (§ 16 odst. 1 zákona).

2) Jen s předchozím souhlasem Správy Krkonošského národního parku lze na území přírodní památky vykonávat tyto činnosti a zásahy (§ 44 odst. 2 zákona):

a) vstupovat na území přírodní památky, kromě vlastníka pozemku;

b) sbírat rostliny, minerály a horniny a odchytávat a usmrcovat živočichy, kromě výkonu práva myslivosti.

 

Článek 3

Ochranné pásmo

1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné pásmo podle § 37 zákona.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1) O přírodní památce se vede evidence podle § 42 zákona. Vyhláška o zřízení přírodní památky včetně mapových zákresů je uložena u Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí a u Obecního úřadu ve Strážném.

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu 1).

 

Článek 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 15.3.1998.

 

1) Zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.Skrýt nabídku