Přeskočit na obsah


Archiv

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy: část p.p.č.4 a p.p.č.9/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa

Na úřední desce: 09. 07. 2020 ‐ 22. 07. 2020
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - část p.p.č.4 a p.p.č.9/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa. Nabídky pachtovného a vyplněný formulář žádosti o příspěvek mohou být doručeny osobně nebo poštou do 22. 7. 2020 do 12.00 do sídla propachtovatele, Dobrovského 3, Vrchlabí na podatelnu.

Výzva II k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše

Na úřední desce: 06. 03. 2020 ‐ 10. 04. 2020
Kategorie: Úřední deska
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány podatelnou Správy KRNAP v prodlouženém termínu od 9. 3. 2020 do 10.4. 2020 12:00 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2020.

Zrušeno – Výzva k uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021

Na úřední desce: 09. 03. 2020 ‐ 16. 03. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021 za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 20.03.2020 do 10 hodin.

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 08. 01. 2020 ‐ 04. 02. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 4. 2. 2020 do 10 hodin, do sídla prodávajícího, tj. Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – hydrobiolog

Na úřední desce: 04. 03. 2020 ‐ 25. 03. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – hydrobiolog. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 25. 3. 2020 do 12.00 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – lektor ekologické výchovy v KCEV Krtek

Na úřední desce: 24. 04. 2020 ‐ 01. 06. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – lektor ekologické výchovy v KCEV Krtek. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 1. 6. 2020 do 12 hodin.
MŽP reviduje zemědělské plochy pod dotacemi na ošetřování travních porostů

MŽP reviduje zemědělské plochy pod dotacemi na ošetřování travních porostů

Na úřední desce: 24. 04. 2020 ‐ 29. 05. 2020
Kategorie: Zemědělství
V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na správách národních parků a na krajských a újezdních úřadech aktualizace podkladů v LPIS pro poskytování zemědělských dotací v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v gesci Ministerstva zemědělství.
Agroenviromentálně-klimatická opatření na území KRNAP a jeho OP od roku 2020

Agroenviromentálně-klimatická opatření na území KRNAP a jeho OP od roku 2020

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 30. 06. 2020
Kategorie: Zemědělství
Hlavní změny v agroenviromentálně-klimatických opatření a dalších platbách MZe pro rok 2020 týkající se území KRNAP a jeho ochranného pásma.

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Na úřední desce: 22. 04. 2020 ‐ 07. 05. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP jako správní orgán na úseku ochrany přírody oznamuje vydání návrhu Opatření obecné povahy č. 1/2020 o vyhrazení cyklotras na území KRNAP, č. 2/2020 o vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel a obytných přívěsů, č. 3/2020 o vyhrazení lezeckých terénů na území KRNAP a č. 4/2020 o vyhrazení úseků vodních toků na území KRNAP určených pro splouvání.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: provozně ekonomický pracovník/pracovnice muzea v Jilemnici

Na úřední desce: 21. 04. 2020 ‐ 01. 06. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici provozně ekonomického pracovníka/pracovnici do Krkonošského muzea v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 1. 6. 2020 do 12 hodin.

Výzva k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Černý Důl

Na úřední desce: 20. 04. 2020 ‐ 30. 04. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku jako propachtovatel, Vás tímto vyzývá k podání abídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemek v k.ú. Černý Důl. Nabídky pachtovného a vyplněný formulář žádosti o příspěvek mohou být doručeny osobně nebo poštou do 30.04.2020 do 12:00 do sídla pronajímatele, Dobrovského 3, Vrchlabí na podatelnu.

Nabídka nepotřebného majetku: 2x Toyota LAND CRUISER

Na úřední desce: 20. 12. 2019 ‐ 03. 01. 2020
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Výzva k uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021

Na úřední desce: 02. 06. 2020 ‐ 16. 06. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021 za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 16.06.2020 do 10 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: strážce ochrany přírody

Na úřední desce: 18. 08. 2020 ‐ 16. 09. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku přijme pracovníka/pracovnici na Územní pracoviště Pec pod Sněžkou na pozici strážce ochrany přírody. Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu organizace do 16. 9. 2020 do 12.00 hodin.


Skrýt nabídku