Přeskočit na obsah


Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku
Datum: 1. 11. 2017
  | 
Kategorie: Volná místa
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku.

Datum: 1. listopadu 2017
Č. j.: MZP/2017/260/1522

Místem výkonu práce je Vrchlabí.
Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu je 1. leden 2018.

NÁPLŇ ČINNOSTI:

 • Řízení státní příspěvkové organizace Správa Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) a jí vykonávaných činností v oblasti ochrany přírody.

POŽADAVKY:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • zkušenosti a praxe v oblasti životního prostředí,
 • praxe v řízení kolektivu, výborné řídící schopnosti,
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni,
 • občanská bezúhonnost1,
 • předpoklady pro řídící funkci dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • výborné komunikační dovednosti,
 • v průběhu výkonu funkce ředitele podnikatelská neangažovanost.

OBSAH PŘIHLÁŠKY:

 • Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce (s uvedením e-mailové adresy a telefonu),
 • stručný motivační dopis,
 • Strategie rozvoje KRNAP a způsob jeho řízení (max. 5 stran formátu A4),
 • originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení2 a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • originál nebo úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

1Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
2Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho přihláška nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud uchazeč doloží, že podal žádost o vydání příslušného dokladu nejpozději před jmenováním.

 

Nabídky s uvedenými náležitostmi doručte ve lhůtě do 16. listopadu 2017 v elektronické podobě na adresu zamestnani@mzp.cz

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor personální a státní služby
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10


nebo osobně na podatelnu MŽP na výše uvedené adrese

nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky 9gsaax4.

Obálku či předmět e-mailu označte slovy: „ŘO KRNAP“.

Uchazeč zasláním výše uvedených podkladů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedeného výběrového řízení, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou zhodnoceny zaslané písemné podklady a bude proveden výběr uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k pohovoru.

S uchazeči bude vedena komunikace především prostřednictvím jejich e-mailové adresy, neuvedou-li výslovně jiný způsob.
 

Skrýt nabídku