Přeskočit na obsah


Druhová ochrana

Odbor péče o národní park zajišťuje ochranu zvláště chráněných, ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Vychází při tom z Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo, který navrhuje soubory konkrétních opatření in-situ (přímo v terénu, na místě výskytu druhů) i ex-situ (pěstováním či chovem v zajetí – např. v genetické bance). Pro vybrané druhy cévnatých rostlin, živočichů a vybraný sortiment původních lesních dřevin zajišťuje záchranná opatření, zpracovává a zajišťuje aktualizaci červených seznamů ohrožených organismů Krkonoš.

Zajišťuje i provoz Útulku pro handicapované živočichy ve Vrchlabí, kde se shromažďují a ošetřují poranění jedinci volně žijících druhů ptáků a savců a následně (pokud je to možné) se vypouštějí zpět do volné přírody.
 

Ochrana in situ

Ochrana ex situ

Červené seznamySkrýt nabídku