Přeskočit na obsah


Lesní hospodářský plán (LHP)

Závazný dokument pro lesní hospodaření, který se zpracovává na období zpravidla 10 let. V případě KRNAP a jeho ochranného pásma, kde hospodaří Správa KRNAP, je poslední LHP pro období 2015–2024. Jeho zpracováním pověřila Správa KRNAP Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o. Příprava probíhala v úzké spolupráci s pracovníky Správy KRNAP.

Pojetí LHP zohledňuje veškerá specifika a legislativu Krkonošského národního parku. Podrobně popisuje a navrhuje rovněž zásady péče o flóru a faunu v lesích a respektuje významné geologické a geomorfologické zvláštnosti Krkonoš.

Na základě podrobného zhodnocení lesních porostů a jejich stanovišť navrhuje zásady a konkrétní lesnické činnosti, směřující k vytvoření podmínek pro podporu přírodních procesů a obnovení v minulosti narušených ekologických vztahů.

Lesní hospodářské plány jsou zpracovány metodou na podkladě provozní inventarizace, s platností 1. 1. 2015–31. 12. 2024.

Název LHC Kód LHC Plocha PUPFL (ha)
Harrachov 501 210 10 270,72
Vrchlabí 502 210 12 694,13
Maršov 503 210 13 132,21
Celkem 35 087,06

Organizační členění

LHC Územní pracoviště
Harrachov 31 – Harrachov
32 – Rezek
Vrchlabí 33 – Špindlerův Mlýn
34 – Černý Důl
Maršov 35 – Pec pod Sněžkou
36 – Horní Maršov

Cíle a záměry, pro které byly lesní hospodářské plány vytvořeny

Údaje katastru nemovitostí

Kategorizace lesů

Další funkce, deklarované prostřednictvím vymezení zvláštního statutu

Botanické a zoologické lokality

Geograficky nepůvodní dřeviny

Přehled typů vývoje lesa (pdf 3,2 MB)

Označení jednotek prostorového rozdělení lesa

Plošné zastoupení typů vývoje lesa dle LHP

Typ porostu

Segment typu porostu

Závazná ustanovení LHP

Vyhodnocení struktury lesa dle LHC

Vývoj druhové skladby od roku 1992

Rozbor hospodaření v předchozím období (2003 – 2014)

Přehled umělé obnovy lesa 1992–2019 (xls 104 kB)

Přehled těžební činnosti Správy KRNAP 1994–2019 (xls 89 kB)

Přehled těžeb podle dřevin 2003–2019 (xls 44 kB)Skrýt nabídku