Přeskočit na obsah


Maloplošná zvláště chráněná území Krkonoš

Podle zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se na území Krkonošského národního parku nacházejí i maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), která jsou zařazena v kategorii přírodní památka (PP) . Všechna jsou v kompetenci Správy KRNAP. Jedná se o následující lokality s uvedením důvodu pro jejich vyhlášení a ochranu:

PP Slunečná stráň: Uchování komplexu porostů s dřevinnou vegetací a slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rostlinných společenstev a také zvláště chráněných druhů rostlin přenesených sem v rámci záchranných transferů.

PP Lom Strážné: Zachování vyvážené mozaiky současného sukcesního stadia vegetace, které hostí druhově bohatou vápnomilnou, xerotermní a lesní květenu s výskytem řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na druhotně vzniklém stanovišti bývalého lomu.

PP Herlíkovické štoly: Udržení dochovaného stavu historických důlních děl jako prostředí vhodného k přezimování netopýrů a troglofilních bezobratlých.

PP Labská soutěska: Uchování přirozeného tvaru řečiště a v něm vzniklých evorzních jevů i rázu krajiny.

PP Anenské údolí: Udržení vitální populace šafránu bělokvětého a uchování mokřadu v severovýchodní části chráněného území jako příhodného stanoviště pro rozmnožování obojživelníků.

PP Sklenářovické údolí: Ochrana komplexu podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rozptýlené zeleně, chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných i živočišných druhů. Předmětem ochrany je i dochovaný stav krajiny formovaný činností člověka.Skrýt nabídku