Přeskočit na obsah


Management zvěře

Zvěř je přirozenou součástí lesních ekosystémů a péče o ni patří k řádnému lesnickému managementu. Péči o zvěř zajišťuje na území Krkonoš Správa KRNAP a jejím cílem je vytvoření optimální rovnováhy mezi zvěří a únosností přírodního prostředí při zajištění optimální věkové a sociální struktury zvěře. Výsledkem jsou pak minimální škody způsobené zvěří na lesních porostech a ostatní vegetaci v lese i mimo něj.

Honitby na území KRNAP a jeho ochranného pásma

Na území KRNAP je vymezeno 5 vlastních honiteb: Prameny Mumlavy, Prameny Labe, Prameny Úpy, Rýchory I – Svoboda, Rýchory II – Babí, v ochranném pásmu národního parku (orgánem státní správy myslivosti jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností) 1 vlastní honitba – Javorník.

U zbývajících nesouvislých pozemků v ochranném pásmu KRNAP, k nimž má právo hospodaření Správa KRNAP, byl potvrzen souhlas s přičleněním k místním honitbám, nebo Správa KRNAP vstoupila do honebního společenstva (HS Janovice – Rudník).

Oblast chovu jelena evropského – Krkonoše

V roce 2005 byla vyhlášena oblast chovu jelena evropského – Krkonoše. Převážnou část tvoří honitby Správy KRNAP. Úspěšně probíhá spolupráce se sousedními správními orgány na obcích s rozšířenou působností na zpracování plánů chovu a lovu jelení zvěře na celém území národního parku i jeho ochranného pásma.

Z tohoto důvodu byl také ustanoven jelenářský sbor, který každoročně navrhuje plány lovu pro oblast chovu jelena evropského - Krkonoše a doporučení orgánům státní správy myslivosti k povolování výjimek lovu jelení zvěře pro honitby v ochranném pásmu NP nezahrnuté do oblasti chovu.

Výkon práva myslivosti je nekomerční. Je podřízen zájmům ochrany přírody a může být podle potřeby omezen, nebo vyloučen.

Limitující faktory pro normované stavy zvěře:

  • zájmy ochrany přírody
  • péče o les

Škody na lesních porostech a jejich prevence

Z hlediska škod na lesních porostech je v Krkonoších rozhodujícím druhem jelen lesní. Jeho početní stavy pravidelně monitorujeme a z výsledků sčítání vyplývá plán jejich redukce. Ke škodám dochází zejména v letním období, zimní škody téměř zmizely díky soustavě přezimovacích obůrek, kde je zvěř intenzivně přikrmována. V uplynulých letech přezimovalo v obůrkách přes 90 % jelení zvěře. Na mnoha místech jsou problémy s přemnožením černé zvěře (divokých prasat). Myslivecký management je diferencován podle zón ochrany přírody.

Jelení zvěř – jarní sčítané stavy

Rok Jelen Laň Kolouch Celkem
2007 124 175 118 417
2008 142 205 156 503
2009 167 225 134 526
2010 170 193 137 500
2011 164 205 132 501
2012 155 213 134 502
2013 173 220 133 526
2014 164 203 138 505
2015 175 216 136 527
2016 194 190 135 519
2017 199 210 143 552

 Ukázka nového plotu přezimovací obůrkyPřezimovací obůrky:

  • V současné době je v Krkonoších 18 přezimovacích obůrek
  • Založeny byly v letech 1972–2016

Od roku 2014 do současnosti probíhá v několika fázích projekt Péče o zvěř v mimovegetačním období, jehož cílem jsou opatření v krajině, která vhodnou péčí o zvěř v zimních měsících pomáhají vytvářet les o vysoké ekologické stabilitě. To je současný prioritní úkol lesníků na území národního parku.

 

Cíl mysliveckého hospodaření:
rovnováha mezi zvěří a přírodním prostředím (při zajištění optimální věkové a sociální struktury zvěře)


Skrýt nabídku