Přeskočit na obsah


Monitoring přírodních poměrů

Na inventarizační průzkumy různých složek přírodního bohatství Krkonoš navázalo již v 70. letech 20. století dlouhodobé monitorování stavu a vývojových trendů živých i neživých složek přírodního prostředí.

Na inventarizační průzkumy různých složek přírodního bohatství Krkonoš navázalo již v 70. letech 20. století dlouhodobé monitorování stavu a vývojových trendů živých i neživých složek přírodního prostředí. V současné době je jen na české straně evidováno více než 400 trvalých (stacionárních) ploch, kde jsou nárazově i v pravidelných intervalech sbírány podrobné informace o klimatu, kvalitě ovzduší, vody a půdy, o vývoji vegetace v lesních a nelesních biotopech, o dynamice společenstev živočichů.

Současný stav a koncepční podklady k těmto aktivitám přehledně uvádí materiál s názvem Koncepce monitoringu a výzkumu v Krkonošském národním parku (2010–2020).

Uvedená koncepce rovněž upozorňuje na prioritní problémy, jejichž poznání by pomohlo při ochraně Krkonoš, a slouží tak i jako nabídka odborných témat potenciálním řešitelům (studentům či vědeckým pracovníkům).Skrýt nabídku