Přeskočit na obsah


Návštěvní řád KRNAP

Výňatek z Opatření obecné povahy č. 2/2010, kterým byl s účinností od 1. října 2010 vydán návštěvní řád KRNAP a z Opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se doplňuje a mění Návštěvní řád Krkonošského národního parku .

Zjednodušená pravidla chování na území Krkonošského národního parku najdete zde (pdf 2 MB)

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Krkonošského národního parku

(Úplné znění účinné od 1. 1. 2016)

Článek 1
Předmět úpravy


1) Krkonošský národní park byl zřízen za účelem zajištění ochrany přírody a krajiny v Krkonoších, proto veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů.
2) Základní podmínky ochrany národních parků s výčtem činností a aktivit, jež jsou na území národního parku zakázány, omezeny anebo které lze konat jen na místech k tomu vyhrazených, stanoví zákon. Další podmínky ochrany jsou uvedeny v nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park, a stanoví podmínky jeho ochrany.
3) Návštěvní řád zejména:
a) vyhrazuje místa pro činnosti či aktivity návštěvním řádem upravené včetně míst pro vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů (dále jen „vjezd vozidel“)
b) stanoví podmínky, za kterých pouze lze činnosti a aktivity upravené v článcích 2 až 6 konat na místech návštěvním řádem vyhrazených.

Článek 2
Pěší pohyb osob a vstup do I. zóny

1) Pěší pohyb osob na celém území Krkonošského národního parku je neomezený, vyjma 1. zóny a míst, do kterých je přístup upraven dle § 64 zákona.
2) Na území I. zóny Krkonošského národního parku je vstup povolen pouze na trasy vyznačené se souhlasem Správy Krkonošského národního parku (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) standardizovaným turistickým značením, zimním tyčovým značením doplněným němými značkami Krkonoš (viz Příloha č. 1) a dřevěnými gravírovanými směrovkami s logem KRNAP.
3) Na trasy vyznačené výhradně zimním tyčovým značením (trasy jen se zimním provozem) je z důvodu zabránění poškození půdního krytu a vegetace vstup povolen jen za dostatečné sněhové pokrývky.

Článek 3
Vjezd a setrvání vozidel

1) Vjezd a setrvání vozidel je na území KRNAP povolen pouze na silnice a místní komunikace a na místa, která byla k vjezdu Správou vyhrazena, vyjma vozidel stanovených zákonem1.
2) Setrváním vozidla se pro účely návštěvního řádu rozumí odstavení nebo parkování vozidla na odstavné a parkovací ploše, která byla k tomuto účelu úředně povolena, případně ve stavbách k tomuto účelu určených anebo na místech a plochách vyhrazených k tomuto účelu se souhlasem Správy.
3) Jako místa k vjezdu motorových vozidel Správa na území III. a II. zóny KRNAP vyhrazuje
a) veřejně přístupné účelové komunikace
b) v období se sněhovou pokrývkou strojově upravované lyžařské sjezdové a běžecké tratě za účelem jejich úpravy a údržby k tomu určenými motorovými vozidly.
4) Pro vyhrazená místa, která jsou uvedena v Příloze č. 2, platí z důvodu ochrany přírody a krajiny dopravní omezení a vjíždět na tato místa, v souladu s pokyny na dopravních značkách a dodatkových tabulkách, za podmínek stanovených návštěvním řádem, mohou pouze držitelé platného dokladu Správy. Doklad Správy2 s konkrétně určenými podmínkami vjezdu, slouží k prokázání oprávněného vjezdu; držitel je povinen mít doklad při vjezdu pro případ kontroly u sebe ve vjíždějícím vozidle.
5) Žadatelům o vjezd Správa vyhotoví doklad po prokázání identifikačních údajů (jméno/název, trvalý pobyt/místo podnikání, sídlo, IČ) a prokázání 3 oprávněného důvodu či účelu, za který se považuje:
1. výkon pracovní příp. podnikatelské činnosti
2. trvalý pobyt
3. vlastnictví (nájem) nemovitosti
4. zásobování 4
5. vjezd vozidel dle §16 odst. 1 písm. d)zákona a vozidel s příslušnou výjimkou ze zákona, vozidel Horské služby ČR pro oblast Krkonoše, Policie ČR, obecní policie s působností na katastru příslušné obce, orgánů ochrany přírody a stráže ochrany přírody
6. doprava držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P vozidly označenými symbolem č. O 1 5
7. autobusová přeprava zdravotně postižených občanů
8. autobusová přeprava návštěvníků KRNAP s rekreačním ubytováním na Lesní boudě a Tetřevích Boudách
9. vjezd soukromých vozidel návštěvníků KRNAP k objektům se zajištěným rekreačním ubytováním
6) Případné setrvání vozidel vjíždějících na území KRNAP lze pouze na místech a plochách uvedených v odst. (2).
7) Další podmínky vjezdu, které Správa vyznačí na dokladu, jsou stanovená trasa, délka pobytu, druh vozidla, registrační značka vozidla.
8) Kolová motorová vozidla nelze v období se sněhovou pokrývkou užít k jízdě na upravených lyžařských trasách.
9) Doklad Správy vyhotovují k žádosti žadatele a po ověření oprávněného důvodu či účelu vjezdu dle podkladů žadatelem předložených, informační střediska v Peci pod Sněžkou, Harrachově, Špindlerově Mlýně dle své územní působnosti a pro celou oblast KRNAP informační středisko ve Špindlerově Mlýně ve spolupráci s pracovištěm Vrchlabí.
10) Informační střediska vyhotoví doklad Správy bez zbytečného odkladu. V zájmu každého subjektu je žádost uplatnit v dostatečném časovém předstihu před vlastním vjezdem společně s předložením podkladů prokazujících oprávněnost vjezdu na území KRNAP.
11) Pro vjezd soukromých vozidel návštěvníků k rekreačním objektům, ve kterých mají zajištěno ubytování, lze doklad žádat rovněž
a) registrací osoby a vozidla na webových stránkách Správy
b) prostřednictvím ubytovatele, po vzájemné dohodě s ním
c) na informačním středisku obce určeném Správou po dohodě s obcí 6.
12) Doklad Správy se umísťuje na viditelné místo za předním sklem vozidla. Je nepřenosný na jiný subjekt nebo vozidlo a je platný pouze za respektování podmínek v něm uvedených.
13) K vjezdu do I. zóny KRNAP je podkladem pro vyhotovení dokladu Správy výjimka udělená ve smyslu zákona.


1 Vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebná pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, vozidla vodohospodářských organizací, orgánů ochrany přírody a stráže ochrany přírody
2 Viz Část B, Příloha č. 2 Návštěvního řádu
3 Např. pracovní smlouva/potvrzení zaměstnavatele; živnostenský list; výpis z obchodního rejstříku; doklad o vlastnictví (nájmu) nemovitosti; objednávka/obch. smlouva; rezervace a místo ubytování; průkaz u vozidel s označením č. O 1 nebo č. O 5
4 Vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a vozidla s označením č. O 1 (§ 15 odst. 2 vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích)
5 Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
6 Průběžné informace na webových stránkách Správy

Článek 4
Vodní sporty

1) Ke splouvání na území KRNAP se vyhrazuje:
a) řeka Jizera
b) řeka Labe v úseku přehrada Labská – Vrchlabí
c) Malá Úpa v úseku Spálený Mlýn, ústí Jeleního potoka - k soutoku s Úpou
d) Jizerka v úseku Vítkovice, most u hotelu Skála, ústí Kozelského potoka – Dolní Štěpanice
e) Mumlava v úseku most u skokanských můstků v Harrachově až ústí do Jizery
f) Úpa v úseku Pec pod Sněžkou – Horní Maršov
g) Klínový potok v úseku parkoviště strážné lom – k soutoku s Husím potokem
2) Splouvání se povoluje
a) na plavidlech bez motorového pohonu
b) za denního světla (od východu do západu slunce)
c) na řece Labe jen při průtoku vody odpouštěné z přehradní nádrže vyšším než 9 m3/sec.
3) Z důvodu ochrany přírodního prostředí pobřežních porostů lze do plavidel ke splouvání vodních toků nastupovat a z nich vystupovat pouze na nástupních a výstupních místech označených v terénu informačními tabulemi a piktogramy. Způsob vyznačení těchto míst je uveden v Příloze č. 3.

Článek 5
Horolezectví

1) K provozování horolezectví se na území KRNAP vyhrazují:
a) Hnědé skály (k. ú. Strážné, p.p.č. 1958/1)
b) Hranostají skály (k. ú. Strážné, p.p.č. 1892)
c) Eminy kameny (k. ú. Labská, p.p.č. 103/16, 17)
d) Lubošské skály (k. ú. Harrachov, p.p.č. 1033/36)
2) Vyhrazené horolezecké terény včetně jejich blízkého okolí musí být při provozování horolezectví maximálně šetřeny a chráněny.
3) Lezení lze provozovat pouze za denního světla (od východu do západu slunce).
 

Článek 6
Jízda na kole

1) Jízdu na kole (koloběžce) bez spalovacího motoru mimo silnice a místní komunikace lze na území KRNAP provozovat za těchto podmínek:
a) za denního světla (od východu do západu slunce)
b) na trasách vyhrazených návštěvním řádem nebo rozhodnutím Správy a v terénu označených příslušným piktogramem
c) v období od 30. 11. do 1. 4. kalendářního roku je vjezd na tyto trasy možný pouze nejedná-li se o strojově upravenou lyžařskou trasu (tj. sjezdovku či běžeckou stopu)
2) Seznam vyhrazených cyklistických tras včetně piktogramu, kterým se vyznačují na území KRNAP, a mapu cyklistických tras, obsahuje Příloha č. 4.
3) Pro účely tohoto návštěvního řádu se jízdním kolem rozumí jízdní kola a koloběžky poháněné lidskou silou bez spalovacího motoru.

Článek 7
Lesy na území KRNAP

1) Lesy na území KRNAP jsou zčásti ponechány přirozenému rozpadu a zejména na území I. a II. zóny KRNAP jsou managementové zásahy v lesích omezovány.
2) Všichni občané a návštěvníci se proto vyzývají ke zvýšené opatrnosti při vstupu a pohybu v lesích na území KRNAP.

Článek 8
Stráž přírody

1) Kontrolu dodržování návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny na území KRNAP zajišťují orgány ochrany přírody, zejména prostřednictvím stráže přírody.
2) Členové stráže jsou při výkonu činnosti úřední osobou se všemi právy a povinnostmi z této funkce vyplývajícími a odpovídající právní ochranou.

Článek 9
Obecná ustanovení

1) Všechny další turistické, sportovní a rekreační aktivity návštěvním řádem neupravené a zákonem zakázané, lze na území KRNAP provozovat pouze na základě výjimky ze zákazu udělené dle zákona nebo na základě rozhodnutí Správy.
2) Informace poskytují veřejnosti zejména informační střediska ve Vrchlabí, Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Harrachově, Správa ve Vrchlabí (ul. Dobrovského 3, tel. 499 456 111), členové stráže přírody, tiskové materiály a také webové stránky Správy (www.krnap.cz), na kterých lze získat i žádost o vyhotovení dokladu k vjezdu na území KRNAP. Aktuální informace, případně regulační opatření, mohou být veřejnosti sdělovány i prostřednictvím médií.
3) Povolení a doklady k vjezdu vydané k datu nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.
4) Nedílnou součástí Návštěvního řádu jsou Přílohy č. 1 až 4.
 

Přílohy návštěvního řádu:

Kompletní text Opatření obecné povahy č. 2/2010 naleznete zde (pdf 4,4 MB)

Opatření obecné povahy č. 2/2015 – kterým se doplňuje a mění
Návštěvní řád Krkonošského národního parku (opatření obecné povahy č. 2/2010) zde (doc 156 kB)

Zákonná omezení a zákazy na území KRNAPSkrýt nabídku