Přeskočit na obsah


Ochrana in situ

Ochrana fytogenofondu a zoogenofondu in situ je základním způsobem jejich ochrany a je zajišťována prostřednictvím pravidelné péče o významné přírodní biotopy Krkonoš i jednotlivé výskyty vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (například záchranný program pro hořeček český (Gentianella bohemica)). Na vybraných plochách probíhá monitorování přirozeného stavu jejich populací a probíhá výzkum biologických projevů vybraných druhů, přičemž je zvýšená pozornost věnována zejména předmětům ochrany podle práva Evropských společenství (cévnaté i výtrusné rostliny, vybrané druhy hub, obratlovci i bezobratlí).Skrýt nabídku