Přeskočit na obsah


Péče o reliéf a krajinný ráz Krkonoš

Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo se vedle živé přírody zabývá i managementem přírody neživé, která byla až donedávna neprávem opomíjena. Velká pozornost je nyní věnována i konkrétní ochraně a nezbytné péči o význačné tvary reliéfu, mezi něž patří soutěskovitá údolí a výrazná koryta krkonošských vodotečí, evorzní tvary v řečištích, divočící toky vybraných řek, reliéfové tvary glaciální, kryogenní a nivační modelace, mury a svahové sesuvy, krasové jevy, historické doklady antropogenních tvarů reliéfu a další.

V průběhu let 2003–2005 byla zpracována studie Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a ochranného pásma. Krajina Krkonoš byla na základě přírodních, kulturních a historických znaků rozdělena na krajinu přírodní, přírodě blízkou a krajinu kulturní a podrobněji na krajinné celky, krajinné prostory a místa krajinného rázu.
Studie doporučuje, jakým způsobem realizovat ochranu krajinářsky hodnotných míst a kultivaci míst narušených. Slouží zejména při rozhodování o záměrech umístit v krajině nové stavby, technická díla apod., aby výstavbou nebo přestavbou nedošlo k poškození výjimečných hodnot krkonošské krajiny.

V průběhu let 2019–2020 byla zpracována aktualizace výše uvedené studie. Bližší informace ke stažení zde (zip 222 MB).
 Skrýt nabídku