Přeskočit na obsah


Małopowierzchniowe obszary chronione w Karkonoszach

Na mocy ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu na terenie czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego utworzono też małopowierzchniowe obszary chronione (maloplošná zvláště chráněná území, MZCHÚ), należące do kategorii pomników przyrody (přírodní památka). Wszystkie podlegają zarządowi Dyrekcji KRNAP. Są to następujące miejsca (opis zawiera także informacje na temat powodu ich utworzenia i ochrony):

Pomnik przyrody (PP) Slunečná stráň: Zachowanie kompleksu drzewostanu z roślinnością drzewiastą oraz łąkami torfowiskowymi o wyjątkowej, dotąd zachowanej mozaice zbiorowisk roślinnych, a także szczególnie chronionych gatunków roślin przeniesionych tu w ramach translokacji.

PP Lom Strážné: Zachowanie zrównoważonej mozaiki aktualnego stadium sukcesyjnego roślinności, z bogactwem gatunków roślinności wapniolubnej, kserotermicznej i leśnej oraz występującym tu szeregiem szczególnie chronionych i zagrożonych gatunków roślin na powstałym wtórnie siedlisku w byłym kamieniołomie.

PP Herlíkovické štoly: Utrzymanie zachowanego stanu dawnych wyrobisk pokopalnianych jako środowiska odpowiedniego na zimowisko dla nietoperzy i troglofilnych bezkręgowców.

PP Labská soutěska: Zachowanie naturalnej formy koryta rzecznego i powstałych w nim zjawisk eworsyjnych oraz charakteru krajobrazu.

PP Anenské údolí: Utrzymanie witalnej populacji podgatunku szafranu wiosennego Crocus vernus subsp. albiflorus oraz zachowanie mokradła w pn.-wsch. części obszaru chronionego jako naturalnego stanowiska rozrodu płazów.

PP Sklenářovické údolí: Ochrona kompleksu podgórskich i górskich łąk oraz mokradeł o wyjątkowej i dotąd zachowanej mozaice rozproszonej roślinności, chronionych i zagrożonych zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin oraz zwierząt. Przedmiotem ochrony jest również zachowany stan krajobrazu ukształtowanego przez człowieka.
 Skrýt nabídku