Přeskočit na obsah


NATURA 2000

Natura 2000 to system obszarów objętych ochroną, którego celem jest ochrona najcenniejszych elementów środowiska na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu utrzymania różnorodności biologicznej, zachowania korzystnego stanu wybranych siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. System składa się z dwóch typów obszarów – obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (SOO), chroniących siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta.
Obszary sieci Natura 2000 tworzone są na mocy dwóch Dyrektyw Wspólnoty Europejskiej – Dyrektywy Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków (w skrócie Dyrektywa Ptasia) i Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (w skrócie Dyrektywa Siedliskowa).
 

Obszar Ptasi Karkonosze

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk KarkonoszeSkrýt nabídku