Přeskočit na obsah


Ochrona przyrody oraz zarząd nad Karkonoskim Parkiem Narodowym

Zarząd nad Karkonoskim Parkiem Narodowym (Krkonošský národní park, KRNAP) sprawuje jego Dyrekcja – Správa KRNAP. Jej siedziba znajduje się we Vrchlabí. Podczas bez mała 50 lat istnienia Parku doszło do wielu zmian zarówno w zakresie koncepcji pracy, jak i w jego strukturze organizacyjnej. Od roku 1991 jest to instytucja państwowa podlegająca Ministerstwu Środowiska RCz. Działania wszystkich czterech wydziałów funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej KRNAP związane są z ochroną przyrody. Wszelkie działania merytoryczne oraz te związane z zarządzaniem są w kompetencjach Wydziału Ochrony Parku Narodowego. Jego pracownicy m.in.:
• zabezpieczają wszelkie dokumenty i materiały konieczne do ochrony obszarowej i gatunkowej wszystkich elementów przyrody i krajobrazu Karkonoszy,
• realizują lub pośredniczą w realizacji opieki nad ekosystemami leśnymi i nieleśnymi Karkonoszy,
• organizują lub bezpośrednio uczestniczą w badaniach i monitoringu wszystkich elementów środowiska naturalnego Karkonoszy, a wyniki publikują w prasie naukowej i branżowej,
• udzielają koniecznych informacji i wspierają działania pozostałych wydziałów KRNAP,
• uczestniczą we wszystkich działaniach wynikających z krajowych i międzynarodowych zobowiązań resortu Ministerstwa Środowiska (międzynarodowe konwencje, NATURA 2000, EUROPARC Federation, IUCN i inne).
 Skrýt nabídku