Přeskočit na obsah


Plan ochrony

Różnorodność przyrody i krajobrazów Karkonoszy znajduje odbicie w bardzo zróżnicowanym spektrum działań, które KRNAP jako prawny zarządca tego obszaru musi planować, realizować i oceniać. Ustawa nr 114 z 1992 r. (Zákon č. 114/1992 Sb.) wprowadza służące temu narzędzie, zwane planem ochrony. Od początku istnienia KRNAP dokumentów takich opracowano kilka. Najnowszy to dokument konsultowany przez Radę KRNAP ze wszystkimi zainteresowanymi gminami oraz urzędami kraju libereckiego i kralowohradeckiego, na których terenie leży Park, oraz zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska RCz w 2010 r. Nosi on tytuł „Plan ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny (2010-2020)” [„Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (2010–2020)”]. Plan ochrony został przygotowany przez Dyrekcję KRNAP na okres dziesięciu lat. Dokument zawiera opis wszystkich celów oraz działań długo- i krótkofalowych, których realizacja stanowi gwarancję rozważnego wykorzystywania Karkonoszy z jednoczesnym poszanowaniem wartości przyrodniczych i kulturalno-historycznych. Osobno traktuje ochronę ekosystemów leśnych i nieleśnych, ochronę rzeźby terenu oraz ochronę krajobrazu Karkonoszy. Nieodłączną część dokumentu stanowi znajdujący się na wstępie opis strategii ochrony PN i jego otuliny, szczegółowe informacje na temat podziału na strefy, opis ochrony poszczególnych elementów przyrody, opis funkcji krajobrazu PN i jego otuliny, cele monitoringu oraz badań, cele i plany działań w zakresie szerokiego spektrum możliwości wykorzystania PN i jego otuliny przez społeczeństwo na cele turystyczno-kulturalne.Skrýt nabídku