Přeskočit na obsah


Plán péče

Aktuální Plán péče o Krkonošský národní park je zpracován na desetiletí 2010–2020.

Rozmanitost přírody a krajiny Krkonoš se odráží ve velmi rozsáhlém spektru činností, které musí Správa KRNAP jako zákonný správce tohoto území plánovat, zajišťovat a vyhodnocovat. Zákon č. 114/1992 Sb. k tomu účelu zavádí instrument zvaný plán péče.

Během existence KRNAP bylo takových podkladů zpracováno několik, posledním je dokument projednaný se všemi dotčenými obcemi a městy i s úřady Libereckého a Královéhradeckého kraje, na jejichž území národní park leží, projednaný v Radě KRNAP a schválený Ministerstvem životního prostředí ČR v r. 2010. Má název Plán péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (2010–2020). Připravila ho Správa KRNAP pro uvedené desetiletí a obsahuje popis všech dlouhodobých i krátkodobých cílů a opatření, jejichž realizace je zárukou rozumného využívání Krkonoš při respektování všech přírodních a kulturně-historických hodnot, které naše nejvyšší pohoří má.

Samostatně rozvádí péči o lesní i nelesní ekosystémy, péči o reliéf a krajinný ráz Krkonoš. Jeho nedílnou součástí je úvodní popis strategie péče o NP a jeho OP, podrobné informace o zonaci území, popis péče o jednotlivé složky přírody a funkce krajiny NP a jeho OP, cíle monitoringu a výzkumu, cíle a plány aktivit širokého spektra veřejného, turistického a kulturního využívání NP a jeho OP.

Přehledná brožura: Plán péče o Krkonošský národní park 2010–2020, přehled (pdf 2,8 MB)

Plán péče KRNAP (2010–2020) část A – rozbory (pdf 8,6 MB)

Plán péče KRNAP (2010–2020) část B – návrh (pdf 541 kB)

Kompletní dokument Plán péče (2010–2020) se všemi jeho přílohami je k dispozici na Správě KRNAP.Skrýt nabídku