Přeskočit na obsah


Právní předpisy

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí a které používá Správa KRNAP.

►  Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy k němu:

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

• Nařízení vlády č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše

• Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

• Vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

• Vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

• Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezení lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

• Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

• Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

• Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

• Vyhláška č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

• Vyhláška č. 257/2020 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
 

► Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

► Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

► Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

► Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů. Úplné znění předpisů je možné získat zde.
 Skrýt nabídku