Přeskočit na obsah


Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP

Evidenční číslo projektu: 582363

Popis projektu:

Hlavním záměrem projektu je obnova a podpora biodiverzity lesních i nelesních ekosystémů na území KRNAP. První záměr s názvem Úprava prostorové struktury, zápoje a druhových skladeb mladých porostů. Cíl bude realizován prostřednictvím úpravy druhové, prostorové i věkové skladby v mladých porostech. Cílem je přiblížit se k přirozené skladbě původního porostu a to vysazováním dřevin jako například bříza, buk, javor klen, jedle. Ohled se bere také na současnou i předpokládanou imisní zátěž.
Území realizace projektu je v I. až III. zóně Krkonošského národního parku, ve věkové skupině porostu do 30ti let. Celková rozloha území realizace je 6 833,36 ha.

Druhý záměr projektu nese název Obnovení původního vodního režimu v mladých porostech. Cílem je vytvořit předpoklady pro rekonstrukci lesních i nelesních ekosystémů vázaných na zamokřená stanoviště, která patří z hlediska biodiverzity k významným fenoménům na území národního parku. Současně se také v mnoha případech jedná o stanoviště, která jsou předmětem ochrany Evropsky významných lokalit. Cílem je obnovení přirozeného vodního režimu. Toho lze dosáhnout úplnou likvidací odvodňovacích příkopů vybudovaných v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť. Tento záměr se týká území o rozloze přibližně 400 ha.

Třetí a poslední záměr s názvem Vytvoření přirozeného biotopu pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je významným prvkem biodiverzity KRNAP a současně předmětem ochrany Ptačí oblasti. Cílem je vytvořit vhodné životní prostředí pro udržení populace tetřívka obecného. Předpokladem pro to je rozvolnění přehoustlých mladých porostů, podpora pionýrských dřevin a obnova původního vodního režimu na meliorovaných lokalitách.

Leták:

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: srpen 2008–leden 2010
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 3. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 2014
Předpokládané datum zahájení provozu: 2015

Celkové náklady na projekt činí 82 247 330,40 Kč s DPH. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu životní prostředí.

Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP

Pomoci krkonošským lesním porostům dosáhnout stavu přírodě blízkých lesů si vytkl za cíl projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů Krkonošského národního parku, který Správa KRNAP v letošním roce začala realizovat. Neřízená exploatace krkonošských lesů v minulosti, pěstování smrkových monokultur a imisní zátěž v nedávné minulosti by znamená významné riziko pro stabilitu krkonošských lesních ekosystémů v budoucnu. Proto Správa KRNAP připravila projekt za více než 82 milionů korun, který úspěšně získal dotaci z fondů EU z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku