Přeskočit na obsah


Expozice

Stálá ekologická expozice „Kámen a život“


Expozice Moderní audiovizuální expozice je instalována v rozsáhlých prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Vrchlabí, dnes hlavní budově Krkonošského muzea Správy KRNAP. Návštěvník expozice vstupuje na jeviště velkolepého divadla, kde na ploše téměř 1 000 m2 se ke společnému účinku spojují zvuk, světlo a scéna. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad profesionálního komentátora, který je doplňován a aktualizován průvodci během daného programu. Souběžně s ním jsou osvětlovány jednotlivé části expozičních prostor, vitríny, modely a exponáty, jsou prosvětlovány transparentní fotografie a promítány seriály diapozitivů.

Moderní technika se pokouší vyjádřit to, co nejsou schopny “klasické expozice“, neustálý pohyb a proměny přírody, který probíhá podle přísných ekologických zákonů. Velkoplošné panorama-tické promítání v samém závěru prohlídky napomáhá splnit hlavní úkoly expozice :

  • z d ů r a z n i t jedinečnost a nenahraditelnost přírody Krkonoš na evropském kontinentu
  • p o u č i t diváka o složitosti vazeb mezi živými organizmy, jejich fyzickým prostředím a o nutnosti šetrného zacházení s přírodními zdroji
  • p ř e s v ě d č i t, že záchrana zdravého životního prostředí není povinnost, ale životní nutnost

V tomto směru je expozice Kámen a život důležitým nástrojem ekologické výchovy člověka.

Seriál 14 místností má logickou posloupnost – od vysvětlení hlavních dějů v horské přírodě přes poučení o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu horského klimatu, sněhu a lavin na živou přírodu, až k sérii význačných ukázek krkonošských ekosystémů (bučina a smrčina, horská louka, porosty kosodřeviny, hřebenová arkto – alpínská tundra ,ledovcový kar, prameniště a rašeliniště).

Ukázky živé přírody – model horského potoka s tekoucí vodou , který je oživen rostlinami, rybami a ptáky, terária, představující nejznámější zástupce krkonošských obojživelníků a plazů, mají za úkol umožnit návštěvníkům za přispění výkladu průvodce „odpočinutí“ od moderní audiovizuální techniky.

Základní prohlídka 100 minut, krátký program 60 minut, zkrácený dětský program 30 minut. K expozici je kromě české verze německá, anglická, holandská a polská verze.

Prohlídka je skupinová (10–25 osob), výhradně s doprovodem průvodce, v hlavní turistické sezóně je vhodné si skupinové návštěvy objednat předem na tel. pokladny muzea 499 456 708.
Expozice vhodná i pro rodiny s malými dětmi – ukázky živé přírody

 

Expozice Člověk a hory


Expozice Stálá výstava o historii osídlování Krkonoš je v křížové chodbě augustiniánského kláštera. Výstava sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do konce 19. století a v části zachycující život "lidu krkonošského" až do let třicátých a čtyřicátých našeho století. V seriálu monotématických obrazů, z nichž každému je věnován samostatný výkladec, představuje postupné pronikání člověka za bohatstvím hor, podmiňující rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky. Jednotlivé výkladce – počátky osídlení předhůří hor, člověk objevuje poklady hor, Krkonoše učinily nás bohatými, člověk proměňuje kámen ve skleněnou krásu, za trávou a senem až na hřebeny hor, pohled do života a práce budařů, čím skoupější je země, tím přičinlivější je člověk, za poznáním a krásou horské krajiny a přírody. Vedle témat hlavních věnuje výstava pozornost i počátkům racionálního lesního hospodářství, přírodovědného výzkumu a legendárnímu duchu a pánu hor krkonošských Krakonošovi, když sleduje vývoj jeho podoby. Výstavu symbolicky uzavírají futurologické pohlednice Sněžky přesvědčivě předjímající současný netušený rozvoj cestovního ruchu.

 Skrýt nabídku