Přeskočit na obsah


Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008178

Popis projektu:

Krkonoše a Jizerské hory byly vyhlášeny jako jedny z ptačích oblastí České republiky, jejichž předmětem ochrany je (krom dalších ptačích druhů) právě tetřívek obecný. Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka obecného, i přes neustále klesající počet jedinců, stále disponuje dostatečným potencionálem k přežití tohoto druhu. Cílem projektu je pomocí série aktivit zajistit příp. vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobou existenci populace tohoto silně ohroženého druhu v České republice.

Celková početnost tetřívka obecného Tetrao tetrix v České republice dlouhodobě klesá. Z prováděných sčítání počtu samců vyplývá, že v průběhu posledních 35 let došlo k poklesu populace o více jak 60 %. Tato skutečnost je natolik alarmující, že i v Koncepci záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v ČR (MŽP 2014) je tetřívek obecný zařazen mezi druhy vyhovující kritériím pro zpracování záchranného programu, tj. druhy s velmi vysokým rizikem vyhynutí v příštích 20 letech.

Hlavním cílem je zachovat, příp. vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobou existenci populace tetřívka obecného v Krkonoších a Jizerských horách, jejíž početnost by neměla klesnout pod hranici zhruba 150 tokajících samců.
Projekt je členěn na 11 dílčích úkolů, které by měly přispět k řešení nebo ke zmírnění negativních dopadů výše uvedených problémů na krkonošsko-jizerskohorskou populaci tetřívků a získat aktuální odborné podklady/znalosti pro jejich účinnější ochranu.

A) Zajistit vhodný management tetřívčích lokalit
Úkol 1: Pravidelný monitoring tetřívků na vytvořených tetřívčích centrech.
Úkol 2: Vyhodnocení důležitých ekologických parametrů tetřívčích center.

B) Snížení vlivů fragmentace a rušení
Úkol 3: Vyhodnocení fragmentace zájmového území s ohledem na výskyt tetřívků.
Úkol 4: Zpracovat návrhy řešení a podklady pro trvalé/sezónní omezení vstupu na významné lokality s výskytem tetřívků, jako podklad pro jednání s orgány ochrany přírody a pro případnou následnou realizaci.

C) Snížení rizika kolizí s různými typy zařízení/staveb
Úkol 5: Viditelné označení lan lanovek a vleků (přinejmenším v období mimo jejich provoz) v lokalitách s výskytem tetřívků.
Úkol 6: Snížení negativních vlivů dalších rizikových technických zařízení umístěných v lokalitách s výskytem tetřívků.

D) Získat odborné podklady pro rozhodování
Úkol 7: Zhodnocení genetické struktury krkonošsko-jizerskohorské populace tetřívka v kontextu ostatních populací v ČR
Úkol 8: Sledování predace hnízd tetřívka.

E) Vytvořit materiály pro širokou informovanost veřejnosti
Úkol 9: Příprava populárně-naučné publikace.
Úkol 10: Prezentace příkladů dobré praxe pro širokou veřejnost.
Úkol 11: Příprava výchovně vzdělávacích materiálů.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2022

Celkové náklady projektu činí 7 308 441 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.Skrýt nabídku