Přeskočit na obsah


Vodní prostředí

Společenstva rostlin a živočichů horských potoků, říček a horní části toků větších řek a jejich bezprostředního okolí. Významná je i flóra a fauna stojatých vod drobných rybníků na úpatí Krkonoš a dvou ledovcových jezer na severních svazích Krkonoš.

Význačné druhy rostlin: břehy vodních toků lemuje devětsil bílý (Petasites albus) a lékařský (Petasites hybridus), bledule jarní (Leucojum vernum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), na balvanech ve studených a čistých vodách jsou četné mechy, játrovky, sinice, řasy a rozsivky, např. pramenička šupinatá (Fontinalis squamosa), baňatka potoční (Brachythecium rivulare) a pravá (Brachythecium plumosum), na březích měřík tečkovaný (Rhizomnium punctatum) a hrotitý (Plagiomnium cuspidatum), játrovky pobřežnice obecná (Pellia epiphylla) a Neesova (Pellia neesiana), sinice Tolypothrix,řasy rodu kadeřnatka (Ulothrix) , rozsivka Melosira distans na dně Wielkego Stawu roste kapraďorost šídlatka jezerní (Isöetes lacustris)

Význačné druhy živočichů: hrobařík Pteroloma forsstroemi, na padesát druhů pošvatek (např. Perla maxima), jepice krkonošská (Rhithrogena corcontica), plž kamomil říční (Ancylus fluviatilis), korýš blešivec potoční (Gammarus fossarum), z ryb pstruh obecný potoční (Salmo trutta) a vranka obecná (Cottus gobio), čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), z ptáků skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea), vzácně i ledňáček říční (Alcedo atthis), ze savců rejsec vodní (Neomys fodiens).
 

ZpětSkrýt nabídku