Přeskočit na obsah


Významná data Krkonošského národního parku

V druhé polovině 20. století byla završena dlouholetá snaha prozíravých a moudrých lidí uchovat přírodní bohatství hor před stále tvrdšími a bezohlednějšími lidskými zasahy. 16. 1. 1959 došlo nejprve ke zřízení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor a konečně 17. 5. 1963 byla česká strana Krkonoš slavnostně prohlášena prvním českým národním parkem.

Od té doby uplynuly čtyři desítky let, během nichž se odehrály významné události, které ovlivnily nejvyšší, nejznámější a nejnavštěvovanější pohoří České republiky. Stojí za připomenutí, že v roce:

 •  1963 
  Péčí o národní park byla pověřena Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí.
   
 •  1964 
  Byla ustavena vědecké rada, poradní sbor a aktiv architektů, poradní a konzultační orgány Správy KRNAP.

  Správa KRNAP začala vydávat sborník Opera Corcontica a Zprávy KRNAP  (předchůdce dnešního časopisu Krkonoše).
   
 •  1967 
  Správa KRNAP převzala do své péče Krkonošské muzeum ve Vrchlabí a zahájila jeho rekonstrukci.
  V Obřím dole byla otevřena první naučná stezka.
   
 •  1972 
  Svou činnost zahájila Vládní komise pro komplexní rozvoj Krkonoš.
   
 •  1973 
  Předložením návrhu architektonického řešení nové České boudy na Sněžce začala již třicetiletá historie sporů o budoucí podobu vrcholu nejvyšší české hory.
   
 •  1976 
  Správa KRNAP převzala Rýchorskou boudu, zahájila rekonstrukci tří historických domů ve Vrchlabí a začala realizovat záchranný chov tetřeva hlušce.
   
 •  1978 
  Správa KRNAP se stala členem Světové unie ochrany přírody (IUCN).
  Je zahájen dlouhodobý monitoring znečištění ovzduší v Krkonoších.
   
 •  1980 
  Třetí rok chemické války proti obaleči modřínovému. V krkonošských lesích se projevují viditelné příznaky imisního poškození smrkových porostů.
   
 •  1984 
  Po 16 letech je znovu otevřeno Krkonošské muzeum, kde Správa KRNAP zřídila stálou ekologickou expozici Kámen a život.

  Na generálním shromáždění IUCN v Madridu jsou Krkonoše zařazeny mezi 12 nejohroženějších NP světa.
   
 •  1986 
  Zřízeno ochranné pásmo KRNAP na rozloze 18 400 ha.
   
 •  1989 
  Ministerstvo kultury nevydalo souhlas s výstavbou České boudy a lanovky na Sněžce.
   
 •  1991 
  Vládním nařízením č. 165/91 Sb. je znovu vyhlášen KRNAP, jehož území je rozčleněno do 3 zón. Správa NP přechází pod přímé řízení ministerstva životního prostředí ČR.
   
 •  1992 
  Krkonoše zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO.
  Holandská nadace Face zahájila v KRNAP dlouhodobý projekt obnovy imisemi poškozených lesů.
   
 •  1994 
  Lesní hospodářství na území NP a jeho ochranného pásma přešlo do organizační struktury Správy KRNAP.
   
 •  1995 
  Pod názvem GEF-Biodiverzita začal tříletý projekt záchrany biologické rozmanitosti Krkonoš finančně podpořený Světovou bankou a rozsáhlý interdisciplinární výzkum krkonošské arkto-alpinské tundry.
   
 •  1997 
  Dokončen projekt rekonstrukce povalového chodníku přes Úpské rašeliniště, které je zařazeno v seznamu světově významných mokřadů Ramsarské dohody.
   
 •  1999 
  Již čtvrtým rokem je péče o horské louky Krkonoš významně finančně dotována z programu Péče o krajinu MŽP. Program finančně pokrývá i různé rekonstrukční a asanační projekty, které Správa KRNAP realizuje na vodních tocích a horských komunikacích Krkonoš.
   
 •  2000 
  Po 9 letech končí v Krkonoších aktivity nadace FACE, která se významně podílela na obnově více jak 5000 ha imisemi poškozených horských lesů.
   
 •  2002 
  Již druhým rokem probíhá mapování biotopů Krkonoš v rámci programu Natura 2000, který je nezbytným dokumentem pro přípravu vstupu ČR do Evropské unie.

  Je zpracován moderně koncipovaný Lesní hospodářský plán, určující na dalších 10 let péči o lesní ekosystémy Krkonoš.
   
 •  2003 
  KRNAP oslavil 40. výročí svého založení. K tomuto výročí byly pořádány tématické akce a vyvrcholením bylo setkání nejdůležitějších představitelů regionu, ochrany přírody České republiky a zástupců mezinárodních institucí.
   
 •  2007 
  V roce 2007 se Krkonošský národní park stal 100. členem mezinárodní organizace EUROSITE. Eurosite funguje na velmi podobném principu jako Natura 2000, a to na principu sítě, ve které v dnešní době je registrováno 60 členů z 21 zemí Evropy. Základní myšlenkou je potřeba praktického managementu k udržení vysoké rozmanitosti přírodních společenstev, čím se přispívá k udržení a podpoře přírodního prostředí v Evropě. V rámci této sítě probíhá intenzivní výměna zkušeností v péči o přírodu zejména formou seminářů, workshopů a konferencí. Rovněž je možné v rámci sítě navštívit jednotlivá území a vidět managementová opatření v praxi.
 • 2009
  Správa KRNAP získala certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích podle Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council).

 


 Skrýt nabídku