Přeskočit na obsah


Zákonná omezení na území KRNAP

Území Krkonošského národního parku je rozsáhlým zvláště chráněným územím, územím poměrně hustě osídleným a vedle toho i územím hojně navštěvovaným. Vzhledem k výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů platí na jeho území nejrůznější omezení a zákazy. Pro lepší informovanost Vám touto cestou poskytujeme výčet těch nejdůležitějších zákazů včetně uvedení právního předpisu, jímž jsou stanoveny.
Vybraná ustanovení ze zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny

Na celém území Krkonošského národního parku je zakázáno zejména
1. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu a vozidel vodohospodářských organizací, orgánů ochrany přírody a stráže přírody
2. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
3. provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
4. provozovat horolezectví mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
5. provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
6. jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
7. pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky
8. tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody
9. sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či návštěvním řádu národního parku
Na území 1. zóny Krkonošského národního parku je dále zakázáno zejména
10. vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků
a nájemců pozemků
Při porušení lze uložit pokutu do výše 2,000.000,- Kč.

Správa KRNAP návštěvním řádem (případně správním rozhodnutím) vyhradila konkrétní místa, na kterých povoluje konat některé zakázané činnosti a aktivity a současně stanovila za jakých podmínek.

Vybraná ustanovení ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

1. Lesem se rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
2. Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
3. V lesích je zakázáno
a) rušit klid a ticho
b) jezdit a stát s motorovými vozidly
c) jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy
d) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně; rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je rovněž zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
e) tábořit mimo vyhrazená místa
f) odhazovat hořící nebo doutnající předměty
g) odhazovat odpady a odpadky a znečišťovat les
h) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les
i) konat bez oznámení organizované nebo hromadné sportovní akce
j) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a chmet
k) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
l) poškozovat stromy a keře
m) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
n) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
Při porušení lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.

Vybraná ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Je zakázáno
1. plašit zvěř jakýmkoliv způsobem
2. rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat
3. poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení
4. v honitbě nechat volně pobíhat domácí zvířata
Při porušení lze uložit pokutu do výše 40.000,- Kč.

Vybraná ustanovení zákona č. 133/1985 , o požární ochraně

Je zakázáno
1. vypalovat porosty
Při porušení lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

 

Příroda Krkonošského národního parku Vám děkuje.

  Skrýt nabídku